Ministarstva kriju isplate iz budžeta uoči izbora

0

Uprkos zakonskoj obavezi da svoju potrošnju u predizbornom periodu učini javnom, Ministarstvo sporta je, samo u toku juna i jula, prikrilo čak 136 transakcija vrijednih blizu 100 hiljadu eura. Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da su sličnu praksu imali i Ministarstvo ekonomije, te Ministarstvo kulture.

Zakon o finansiranju političkih partija obavezuje sve budžetske korisnike da tokom predizborne kampanje učine javnim svoju potrošnju, te da na svojim internet stranicama objave analitičke kartice kako bi se izbjegle sumnje da se državna sredstva zloupotrebljavaju u političke svrhe.

Kada je u pitanju Ministarstvo sporta kojim rukovodi ministar Nikola Janović, analiza MANS-a je pokazala da je ova institucija na svojim analitičkim karticama izostavila više isplata, ukupne vrijednosti od blizu sto hiljada eura.

To potvrđuju zvanični podaci Ministarstva finansija do kojih je došao MANS-a iz kojih se vidi da je Ministarstvo sporta u periodu od početka predizborne kampanje imalo čak 136 pojedinačnih transakcija koje nije prikazalo u svojim analitičkim karticama. Sve ove isplate su izvršene u samo tri dana i to 30. juna, 1.jula i 30. jula i to sa budžetske linije „ostali transferi pojedincima“. Iz podataka Ministarstva finansija se ne može utvrditi kojim fizičkim licima su uplaćene naknade koje je Ministarstvo sporta pokušalo da sakrije u predizbornom periodu.

Isplate Ministarstva sporta koje nisu prikazane u analitičkoj kartici (podaci Ministarstva finansija)

MANS je sličnu praksu zabilježio i kod Ministarstva kulture, na čijem čelu je ministar Aleksandar Bogdanović, koje je takođe prikrivalo svoju predizbornu potrošnju, odnosno u konkretnom slučaju, pojedinačne isplate fizičkim licima. Analiza njihovih finansija je pokazala da je ova institucija u svojim analitičkim karticama prikrila isplate sa budžetske linije „ostale naknade“, u iznosu od oko 15 hiljada eura. Radi se o oko 20 transakcija koje su uplaćene na žiro račune fizičkih lica. Sve ove isplate su realizovane 10. avgusta. Istog dana Ministarstvo je sa budžetske linije „izrada projekata“ isplatilo još 20 hiljada eura kroz nekoliko transakcija, ali ni to nije registrovano u zvaničnim analitičkim karticama.

Kada su u pitanju davanja pojedincima, podaci MANS-a pokazuju da je i Ministarstvo ekonomije tokom jula mjeseca na svojim analitičkim karticama prikazivalo netačne podatke. Tako je 27.jula izvršeno oko 40 transakcija koje se ne nalaze u zvaničnim podacima ovog ministarstva a odnose se na takozvane ostale naknade, sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Prikrivanjem podataka o stvarnoj potrošnji, ove institucije su prekršile Zakon o finansiranju političkih partija, te stvorile dodatan prostor za sumnju da se u ovim slučajevima radi o zloupotrebi državnih fondova u izborne svrhe. Pored toga što analitičke kartice moraju da učine javnim, državne institucije su obavezne da ih dostave i Agenciji za sprječavanje korupcije u čijoj nadležnosti je kontrola kompletnog izbornog procesa koji se odnosi na državne institucije, uključujući i validnost podataka koje one objavljuju.

Analitičke kartice koje su na ovaj način prezentovala ministarstva, ne daju tačnu sliku o predizbornoj potrošnji i onemogućavaju stvarnu kontrolu poštovanja zakona. Prema zvaničnim podacima Agencije za sprječavanje korupcije, od raspisivanja izbora, ova institucija nije vršila kontrolu primjene Zakona u pomenutim ministarstvima.

Dejan Milovac
dejan.milovac@mans.co.me 

Pred izbore se kriju se i isplate ugovora o djelu

Agencija za zaštitu životne sredine i Uprava za inspekcijske poslove su takođe u svojim analitičkim karticama prikazivali netačne podatke o svojoj potrošnji. U obje institucije, poredeći njihove podatke sa zvaničnim podacima Ministarstva finansija, zabilježenje su transakcije po osnovu isplata ugovora o djelu. Uprava za inspekcijski nadzor je sakrila oko 20 transakcija koje potvrđuju da je u predizbornom period vršila isplate po osnovu ugovora od djelu, dok je Agencija imala 15 takvih isplata.

Komentari su isključeni.