Ministarstvo ekonomije da prizna svojstvo zainteresovane pravne strane MANS-u i Green Home-u

0

Nevladine organizacije MANS i Green Home zatražile su od Ministarstva ekonomije da im se prizna svojstvo zainteresovane pravne strane u postupku realizacije Projekta izgradnje Drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima, koji Vlada sprovodi kranje netransparentno i uz beskrupulozno kršenje domaćih i međunarodnih propisa.

Naime, kao istaknute nevladine organizacije koje se bave transparentnošću javnih politika, zaštitom životne sredine i borbom protiv korupcije, Green Home i MANS imaju nesporan pravni interes da se uključe u postupak i to pravo im je omogućava ne samo Zakon o opštem upravnom postupku, već i Arhuska konvencija, koja garantuje pravo na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Vlada Projekat izgradnje Drugog bloka, koji će koštati najmanje 600 miliona eura, sprovodi iza kulisa i krijući osnovne informacije koje treba da pokažu da li je projekat finansijski održiv, šta su ekonomske koristi i kakav je uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, zbog čega su Green Home i MANS odlučile da iskoriste zakonsku mogućnost kako bi dobile svojstvo stranke u postupku.

Već sada je jasno da je Vlada u realizaciji ovog Projekta prekršila najmanje dva zakona, i to zakon o koncesijama i zakon o zaštiti konkurencije, dok istovremeno krši i osnovne odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Zajednicom.

Naime, Projekat izgradnje Drugog bloka podrazumijeva da će doći do spajanja Elektroprivrede Crne Gore i Rudnika uglja Pljevlja u jedno preduzeće, pri čemu je Vlada prepustila Elektroprivredi da odluči ne samo o modelu spajanja dvije kompanije, već i izabere najpovoljnijeg ponuđača za gradnju termocentrale.

Nesporno je da u konkretnom slučaju postoji konflikt interesa jer Elektroprivredom Crne Gore upravlja firma A2A sa 43,9 odsto vlasništva, koja je istovremeno i najveći vlasnik Rudnika uglja sa 39 odsto akcija, što znači da su italijanskom partneru bukvalno date odriješene ruke da sam odlučuje o izgradnji Drugog bloka.

Takođe, na ovaj način se krše zakonske odredbe o zaštiti konkurencije, koje zabranjuju stvaranje koncentracija kojima se jača dominantan položaj na tržištu, odnosno kreira i dodatno osnažuje monopolski položaj. Ovo je posebno ozbiljno kada se ima u vidu da EPCG već posjeduje monopol na tržištu, a ovakvom praksom i odlukama se ta pozicija samo dodatno učvršćuje, što je direktno u suprotnosti sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Pored toga, naša analiza pokazuje da se krši i princip konkurencije i transparentnosti koji garantuje Zakon o koncesijama, jer Rudnik uglja posjeduje koncesije na 50 miliona tona uglja, a Vlada unaprijed garantuje koncesije na 100 miliona tona, koliko bi bilo potrebno za rad Drugog bloka Termoelektrane.

Istovremeno, ozbiljnu zabrinutost izaziva činjenica da se najavljuje izbor najpovoljnijeg ponuđača do kraja ove godine, a da Vlada još nije objavila javnu raspravu za detaljni prostorni plan i stratešku procjenu uticaja na kojoj bi građani i zainteresovana javnost saopštili svoje primjedbe, već će očigledno biti dovedeni pred svršen čin i gotova rješenja.

Pored svega navedeno, sama odluka Vlade da uđe u projekat izgradnje novog, prljavog izvora energije zarad namjere da postane zemlja izvoznica struje, u direktnoj je koliziji sa dugoročnim obavezama Crne Gore prema EU kada je u pitanju nivo emisije štetnih gasova i udjela uglja kao izvora energije u ukupnoj količini energije koju zemlja proizvodi, koji treba da se smanjuje, a ne povećava.

Sve ovo pokazuje da Vlada sprovodi Projekat izgradnje Drugog bloka besprizorno kršeći zakone, dok do sada objavljene informacije izazivaju ozbiljnu sumnju da je čitav posao štetan za državne interese i da će od njega koristi imati samo navodni strateški partneri, zbog čega ga na vrijeme treba obustaviti.

MANS i Green Home

Komentari su isključeni.