Registri EU zemalja omogućavaju pristup podacima o licima i kompanijama

0

NVO MANSPodgorica, 30. septembar 2013. – Većina registara kompanija u Evropskoj Uniji omogućava javnosti da neposredno, putem interneta dođu do podataka o licima i kompanijama, ili makar do one količine podataka koja obezbjeđuje njihovu nedvosmislenu identifikaciju, tako da skrivanje podataka na način koji to rade u Poreskoj upravi i Upravi za nekretnine, nije nikakav evropski standard već samo pokušaj da se prikriju veze i dilovi između kriminalaca i javnih funkcionera.

Tako italijasnki državni registar kompanija omogućava zainteresovanim licima pristup kompletnim informacijama o vlasnicima kompanja, uključujući adrese, datume registracije, poreskom identifikacionom broju (PIB), datume rođenja zastupnika i vlasnika kompanije i njihov matični broj. Francuski i registar kompanija Velike Britanije omogućavaju pristup podacima o datumu registracije kompanije, početnon kapitalu, adresi, ali i datumu rođenja i adresi stanovanja i nacionalnosti zastupnika i osnivača kompanije.

Registar kompanija u Finskoj građanima omogućava pristup podacima o statusu kompanije, promjenama, datumu registracije, a za zastupnike i osnivače obavezno su javni podaci o njhovom datumu rođenja, adresi i državljanstvu.

Njemački i belgijski registri omogućavaju uvid putem interenta u podatke o adresi i početnom kapitalu kompanije, statusnim promjenama, dok je za lica u kompaniji moguće vidjeti njihovu adresu, datum rođenja i funkciju, na osnovu čega se može izvršiti njihova identifkacija.

Svi ovi registri nude i dodatnu dokumentaciju o kompanijama i licima, naravno uz jednostavno naručivanje putem interenta, bez komplikovanih procedura kojima Poreska uprava izlaže građane Crne Gore.

Čak i poreski rajevi poput Džerzija, Britanskih djevičanskih ostrva i Kipra daju više informacija o kompanijama i licima koje ih formiranju nego što to trenutno radi Poreska uprava Crne Gore. Tako se u ovim registrima lako može pristupiti većini podataka o zastupnicima, vlasnicima akcija, finansijskim izvještajima i drugim podacima na osnovu kojih se može napraviti sigurna identifikacija.

Primjer na koji način je država omogućila pristup svim podacima o kompanijama na jednostavan i efikasan način je nova članica EU, Hrvatska.

Tako hrvatski sudski registar kompanija omogućava zainteresovanim građanima da vide ne samo osnovne informacije o kompaniji koje uključuju vlasnike i zastupnike, njihove matične brojeve i adrese stanovanja, već i mnoge druge podatke na osnovu kojih se može dobiti preciznija slika o predmetnoj kompaniji. Tako se u sudskom registru koji je svima dostupan na internetu mogu naći odluke o osnovnom kapitalu kompanije, odluke o statusnim promjenama sa pratećom dokumentacijom i finansijski izvještaji, ali i svi oglasi i javne objave koje se tiču bilo koje promjene u kompaniji.

Svim ovim podacima se može jednostavno pristupiti, bez ikakve nadoknade ili bilo koje vrste ograničenja, što nije slučaj sa našim registrom kompanija. Nakon brisanja matičnih brojeva, registar Poreske uprave daje samo naziv kompanije i imena osnivača i direktora, što je nedovoljno za bilo kakvu precizniju identifikaciju. Za sve ostale informacije koje hrvatski registar nudi na internetu, u Crnoj Gori se mora proći kroz višemjesečnu proceduru pristupa ovim informacijama.

Sve navedeno još jednom potvrđuje koliko je besmisleno pozivanje na navodnu EU praksu prilikom flagrantnog prikrivanja podataka koji se nalaze u javnim registrima. MANS poziva nadležne da prestanu da manipulišu i obmanjuju građane u pokušajima da opravdaju činjenicu da smo jedna od najnetransparentnijih država u Evropi, bez jasnih i konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije. Još jednom od Poreske uprave i Uprave za nekretnine tražimo da bez odlaganja vrate podatke o matičnim brojevima lica i kompanija u javno dostupne online registre.

MANS

Komentari su isključeni.