Saopštenje povodom vladinog predloga o izmjenama i dopunama Zakona o parničkom postupku

0

Predlogom izmjena Zakona o parničnom postupku koje propisuju da sud u sporovima male vrijednosti neće dosuditi troškove stranci koja uspije u sporu, ako su nesrazmjerni sa visinom tužbenog zahtjeva, Vlada Crne Gore vrši još jedan nedozvoljen pritisak na sve one koji namjeravaju da tuže državu zbog štete koja im je pričinjena nezakonitom radom rukovodećeg kadra.

Ovakav predlog izmjena zakona predstavlja brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava od strane izvršne vlasti i direktan podsticaj na nezakonit rad.

Razlog ovih izmjena su mnogobrojni sudski postupci protiv države zbog toga što su zaposleni konstantno  uskraćivani u svojim pravima po osnovu rada. Ti postupci i troškovi koji njima nastaju, uzrokovani su nezakonitim postupanjem rukodećeg kadra, pa Vlada sada i troškove tako nezakonitog rada pokušava da stavi na teret istim licima kojima godinama krši prava.

Stoga pozivamo sindikat državne uprave da reaguje u cilju zaštite prava zaposlenih i da zaposlene u državnoj upravi zaštiti od pokušaja Vlade da troškove svog nezakonitog rada potpuno prebaci na one koji već trpe posljedice istog. Takođe, pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da prestanu biti servis izvršne vlasti u sprovođenju rješenja koja su suprotna Ustavu, Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i kojima se brutalno krše prava građana koji svoju zaštitu pokušavaju ostvariti na sudu.

U pokušaju obmanjivanja javnosti i zakonodavne vlasti da prihvati ovo rješenje, Vlada se neosnovano poziva na međunarodne propise jer u obrazloženju svog predloga neistinito navodi se da je to predviđeno i u Regulativi o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti. Međutim, ova Regulativa primjenjuje se samo u prekograničnim slučajevima i usvojena je sa namjerom da se taj postupak ubrza i smanje troškovi. Dodatno, u članu 2. ove Regulative se eksplicitno navodi da se ista ne primjenjuje na odgovornost države za radnje ili propuste u izvršavanju javnih ovlasti, a Vlada ovu izmjenu predlaže upravo da bi se država oslobodila troškova za nezakonit rad. Isto tako, ova Regulativa propisuje da se ne primjenjuje na pitanja u vezi radnog prava, a Vlada predlaže izmjene zakona upravo zbog radnih sporova gdje država plaća troškove..

Stavljanje na teret troškova postupka strankama koje uspiju u sporu, posebno u sporovima protiv države, ne može se opravdati legitimnim javnim interesom, jer se od stranke u tom slučaju zahtijeva da snosi “preveliki teret” u javnom interesu, na koji način se narušava pravedna ravnoteža, a time i strankama krši pravo na imovinu, zajemčeno odredbom člana 58. Ustava i članom 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Na ovaj način građanima se ozbiljno ograničava i pravo na pristup sudu, što je u suprotnosti sa članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Parnični postupci su, po pravilu, pravno složeni i u njima je neophodno angažovanje stručnih lica – advokata za zastupanje u istima. To angažovanje nameće troškove postupka strankama, koji troškovi se Vladinim predlogom apriori stavljaju strankama na teret, bez obzira na ishod postupka.

Vladin predlog u suprotnosti je i sa članom 57. Ustava CG, prema kome niko ne može trpjeti štetne posljedice zbog obraćanja državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja. U ovom slučaju, građani koja se osnovano obrate tužbom zbog štete koju im je pričinio državni organ trpe štetne posljedice jer im se troškovi stavljaju na teret, iako se utvrdi da je tužba osnovana.

Umjesto da Vlada utvrdi odgovornost rukovodećeg kadra koji nezakonitim radom krši prava državnih službenika i pričinjava im štetu i umjesto da preduzme mjere kako bi državna uprava postupala zakonito i na način koji neće davati osnov za podnošenje tužbi protiv države, Vlada čini sve kako bi građane odvratila od namjere da svoja prava ostvare u sudskom postupku. Istovremeno, na taj način Vlada dodatno podstiče rukovodeći kadar koji je do sada kršio zakon i prava zaposlenih, da sa takvom praksom nastavi i dalje.

Pravni zastupnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat iz Podgorice

Komentari su isključeni.