Ustavni sud da poštuje javni interes

0

solanaUstav­ni sud Cr­ne Go­re po­kre­nuo je po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti od­lu­ke o iz­mje­ni i do­pu­ni Pro­stor­nog pla­na Cr­ne Go­re do 2020. go­di­ne, na ini­ci­ja­ti­vu Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Ve­se­lin Ba­ro­vić. Od­lu­kom ko­ju je do­ni­je­la Skup­šti­na 2012. go­di­ne iz­mi­je­njen je pro­stor­ni plan za pod­ruč­je ul­cinj­ske So­la­ne „Ba­jo Se­ku­lić“, ko­jim je ovaj lo­ka­li­tet bio de­fi­ni­san kao gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte.

Iz­mje­na­ma pro­stor­nog pla­na tra­že­no je bri­sa­nje ove de­fi­ni­ci­je i vra­ća­nje sta­tu­sa spo­me­ni­ka pri­ro­de lo­ka­li­te­tu So­la­ne ka­ko bi na­sta­vi­la sa dje­lat­no­šću pro­iz­vod­nje so­li. Od­lu­kom o iz­mje­ni pla­na, ko­ju su na ini­ci­ja­ti­vu Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) u skup­štin­sku pro­ce­du­ru sta­vi­li po­sla­ni­ci opo­zi­ci­je, na­sto­ja­la se spri­je­či­ti pro­da­ja 15 mi­li­o­na kva­dra­ta ze­mlji­šta So­la­ne.

Ku­po­vi­nu So­la­ne od po­čet­ka su pra­ti­le broj­ne kon­tro­ver­ze, pa je Ba­ro­vić, ko­ji slo­vi za bli­skog pri­ja­te­lja cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ovo ze­mlji­šte ku­pio 2004. za sve­ga 800.000 eura, dok je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost bi­la oko 55 mi­li­o­na eura. Ur­ba­ni­stič­kim pla­nom, ko­ji je usvo­jen 2008. go­di­ne, ze­mlji­šte So­la­ne po­sta­lo je gra­đe­vin­sko na za­htjev ovog pred­u­ze­ća. Simp­to­ma­tič­no je da je ra­ni­je imo­vi­na ul­cinj­ske so­la­ne na jav­nom ten­de­ru pro­da­va­na za čak 250 mi­li­o­na eura.

Ko­men­ta­ri­šu­ći od­lu­ku Ustav­nog su­da da po­kre­ne po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti skup­štin­ske od­lu­ke o iz­mje­ni pro­stor­nog pla­na, di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac ka­zao je da se na­da da će se raz­ma­tra­njem pred­stav­ke Euro­fon­da sta­vi­ti tač­ka na pri­ču o be­to­ni­ra­nju So­la­ne. Mi­lo­vac se na­da da se iza to­ga ne kri­je još je­dan po­ku­šaj ata­ka na pro­stor­ni plan Cr­ne Go­re ka­ko bi se on „upo­do­bio in­te­re­si­ma po­vla­šće­nih in­ve­sti­to­ra”.

Ka­da je u pi­ta­nju Ustav­ni sud Cr­ne Go­re, za­i­sta je te­ško utvr­di­ti ko­jim re­do­sled­nom i po ko­jim pri­o­ri­te­ti­ma ova in­sti­tu­ci­ja uzi­ma u raz­ma­tra­nje ini­ci­ja­ti­ve ko­je joj se do­sta­vlja­ju na po­stu­pa­nje. Od­lu­ka o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Pro­stor­nog pla­na Cr­ne Go­re do 2020. go­di­ne do­ni­je­ta je u cr­no­gor­skom par­la­men­tu ka­ko bi se za­u­vi­jek za­u­sta­vio po­hlep­ni stam­pe­do in­ve­sti­to­ra na za­šti­će­no pod­ruč­je ul­cinj­skih so­li­la i na­mje­ra da se taj vri­jed­ni re­zer­vat pri­ro­de i va­žno sta­ni­šte pti­ca za­u­vi­jek pre­tvo­ri u gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte. Na­dam se da je to što je Ustav­ni sud sa­da uzeo u raz­ma­tra­nje pred­stav­ku Euro­fon­da mo­že da zna­či ko­nač­no sta­vlja­nje tač­ke na pri­ču o be­to­ni­ra­nju So­la­ne, te da se iza to­ga ne kri­je još je­dan po­ku­šaj ata­ka na pro­stor­ni plan Cr­ne Go­re ka­ko bi se on upo­do­bio in­te­re­si­ma po­vla­šće­nih in­ve­sti­to­ra – po­ru­čio je Mi­lo­vac.

On uka­zu­je da je ažur­nost Ustav­nog su­da i da­lje naj­ve­ći pro­blem „po­red već osvje­do­če­ne či­nje­ni­ce da po­li­tič­ki pri­ti­sak na nje­ga i te ka­ko da­je za­do­vo­lja­va­ju­će re­zul­ta­te za one o či­jim pro­fit­nim in­te­re­si­ma se od­lu­ču­je u tom su­du“.

Pod­sje­ti­ću vas na to da Ustav­ni sud još uvi­jek ni­je do­nio od­lu­ku o ini­ci­ja­ti­vi o uvo­đe­nju no­vih ak­ci­za za go­ri­vo iako to odu­go­vla­če­nje sva­ko­ga da­na po­ga­đe sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Ko­ri­sti od ta­kve pa­siv­no­sti su­da ima pri­je sve­ga Vla­da Cr­ne Go­re ko­ja ne­za­ko­ni­to od gra­đa­na ubi­ra pri­hod, ali i svi po­vla­šće­ni in­ve­sti­to­ri ko­je je Vla­da oslo­bo­di­la pla­ća­nja te tak­se. Na­ža­lost, Ustav­ni sud je do sa­da če­šće bio na stra­ni Vla­de, vla­da­ju­ćih par­ti­ja i sa nji­me po­ve­za­nih taj­ku­na, ta­ko da osta­vlja ma­lo na­de da će u do­gled­noj bu­duć­no­sti mo­ći da se od­u­pre po­li­tič­kom pri­ti­sku i pri­ti­sku in­te­re­snih lo­bi­ja. Od­lu­ka o So­la­ni će sva­ka­ko bi­ti je­dan od te­sto­va ko­ji bi to mo­gli da po­ka­žu – oci­je­nio je Mi­lo­vac.

A.T.

I Vla­da ospo­ra­va­

I za Vla­du Cr­ne Go­re je bi­la ne­pri­hva­tlji­va od­lu­ka Skup­šti­ne o iz­mje­ni pro­stor­nog pla­na do 2020. go­di­ne. Iz­ja­šnja­va­ju­ći se o tom pi­ta­nju, oni su Ustav­nom su­du uka­za­li da pred­log od­lu­ke o iz­mje­ni i do­pu­ni pro­stor­nog pla­na ni­je pri­pre­mljen u skla­du sa Za­ko­nom o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, te da ne mo­že bi­ti pri­hva­ćen. U Vla­di su na­po­me­nu­li da se ovo pi­ta­nje raz­mo­tri­ti pri­li­kom pri­pre­me iz­vje­šta­ja o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra i iz­ra­di no­vog pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra.

Inicijativa za ocjenu ustavnosti

Prav­ni za­stup­nik Euro­fon­da, advo­kat Mi­lan Vu­jo­še­vić ka­zao je za „Dan“ da su pod­ni­je­li ini­ci­ja­ti­vu za ocje­nu ustav­no­sti od­lu­ke jer je donesena bez sprovedeog postupka koji predviđa zakon.

Izmjena svakog plana, pa i prostornog, mora se vršiti po istoj proceduri po kojoj je plan donesen, što je u ovom slučaju izostalo – objašnjava Vujošević.

Komentari su isključeni.