Još uvijek bez ozbiljnih istraga za politicku korupciju

0

izboriVe­ći­na kri­vič­nih pri­ja­va ko­je je MANS pod­nio Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu po­vo­dom sum­nji u zlo­u­po­tre­be to­kom odr­ža­va­nja par­la­men­ta­ri­nih iz­bo­ra 2012. go­di­ne od­ba­če­na je, a da do da­nas ni­je­smo bi­li u mo­guć­no­sti da do­bi­je­mo va­lja­no obra­zlo­že­nje ta­kvih od­lu­ka tu­ži­la­štva, ka­zao je di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac. Ka­da su u pi­ta­nju iz­bo­ri 2012, 2013. i 2014. go­di­ne, MANS je pod­nio 60 kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra i funk­ci­o­ne­ra vla­da­ju­će par­ti­je zbog zlo­u­po­tre­ba, ali upr­kos kon­kret­nim do­ka­zi­ma ni­jed­na ni­je re­zul­ti­ra­la op­tu­žnim pred­lo­gom.

Mi­lo­vac je na­gla­sio da je MANS zbog zlo­u­po­tre­be jav­nih fon­do­va u kam­pa­nji za iz­bo­re 2012. go­di­ne kri­vič­ne pri­ja­ve pod­nio pro­tiv Igo­ra Luk­ši­ća, Mi­lo­ra­da Kat­ni­ća, Za­ri­je Fra­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka vi­še cr­no­gor­skih op­šti­na, uklju­ču­ju­ći i Mi­o­mi­ra Mu­go­šu, Mi­lo­ja Pu­po­vi­ća, Mi­o­dra­ga Kan­ka­ra­ša, Ma­ju Ća­to­vić, Isa­i­la Šlji­van­ča­ni­na, Nu­sre­ta Ka­la­ča, Mi­ju­ška Ba­ja­gi­ća, Alek­san­dra Žu­ri­ća, Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća i De­ja­na Man­di­ća. Ka­ko je re­kao Mi­lo­vac, pri­ja­ve su pod­ni­je­te i pro­tiv Vu­ki­ce Je­lić i Sve­tla­ne Vu­ko­vić, a zbog ne­a­žur­nog bi­rač­kog spi­ska i pro­tiv Iva­na Bra­jo­vi­ća. Abi­da Cr­no­vr­ša­ni­na, Vu­ji­ce La­zo­vi­ća i Ra­du­la No­vo­vi­ća.

Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je sve ove kri­vič­ne pri­ja­ve, na­vo­de­ći da „ni­je utvr­đe­no po­sto­ja­nje kri­vič­nog dje­la ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti”, upr­kos či­nje­ni­ci da je MANS uz kri­vič­ne pri­ja­ve do­sta­vio obim­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je po­tvr­đi­va­la su­prot­no – na­gla­sio je Mi­lo­vac za „Dan”.

Što se ti­če pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 2013. go­di­ne, Mi­lo­vac je ob­ja­snio da je na­kon što je pred­iz­bor­nu kam­pa­nju obi­lje­ži­la ču­ve­na afe­ra „Sni­mak”, Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vlad­nog sek­to­ra, ko­ri­ste­ći ma­te­ri­jal ko­ji je do­spio u jav­nost i svo­ja is­tra­ži­va­nja o zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nog nov­ca u iz­bor­ne svr­he, pod­ni­je­la pri­ja­ve pro­tiv ne­ko­li­ko funk­ci­o­ne­ra DPS-a.

To su Mi­lo Đu­ka­no­vić, Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, Tar­zan Mi­lo­še­vić, Zo­ran Vuk­če­vić, Zo­ran Je­lić, Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, Zo­ran Bo­šnjak, Ivan No­vo­sel, Zo­ran Sr­zen­tić, Vla­dan Vu­če­lić, Jo­van Mar­ti­no­vić, De­jan Me­do­je­vić, Bu­di­mir Da­be­tić, Ljo­ro Nre­kić, Hu­sni­ja Ša­bo­vić, Ra­di­vo­je Nik­če­vić, Bo­ro La­zo­vić, Mi­lo­rad Za­ru­bi­ca, Abaz Ku­jo­vić i Mi­o­drag Đu­ro­vić.

Mi­lo­vac na­po­mi­nje da je po­seb­na kri­vič­na pri­ja­va pod­ni­je­ta pro­tiv Su­a­da Nu­ma­no­vi­ća i vi­še DPS ak­ti­vi­sta u okvi­ru ču­ve­ne afe­re sa ras­po­dje­lom so­ci­jal­ne po­mo­ći u op­šti­ni Plje­vlja.

Ova kri­vič­na pri­ja­va je ujed­no i je­di­na ko­ja je re­zul­ti­ra­la op­tu­žnim pred­lo­gom, me­đu­tim ne za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju, već za kla­sič­nu zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, što je bio još je­dan do­kaz da tu­ži­la­štvo ne­ma na­mje­ru da se ba­vi na­lo­go­dav­ci­ma po­li­tič­ke ko­rup­ci­je, već sa­mo pu­kim iz­vr­ši­te­lji­ma. Sve osta­le kri­vič­ne pri­ja­ve ko­je su pod­ni­je­te na osno­vu afe­re „Sni­mak” od­ba­če­ne su – na­veo je Mi­lo­vac.

Ka­da su u pi­ta­nju lo­kal­ni iz­bo­ri pro­šle go­di­ne, uoči i na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra u ma­ju 2014. go­di­ne, ka­da je MANS ko­nač­no i do­ka­zao broj­ne iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be ko­je su se de­ša­va­le na iz­bor­ni dan, pod­ni­je­li su kri­vič­ne pri­ja­ve do­mi­nat­no zbog zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa u iz­bor­ne svr­he.

Pri­ja­ve su pod­ni­je­te pro­tiv Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća i Zo­ra­na Jo­vi­će­vi­ća iz Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje, Gzi­ma Haj­di­na­ge i Na­zi­fa Cun­gu iz Ul­ci­nja, Vo­ji­na Vu­jo­vi­ća, di­rek­to­ra Sport­skog cen­tra Be­ra­ne, Vu­ki­ce Je­lić i Ari­ja­ne Ni­ko­lić Vu­či­nić iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje. Pod­ni­je­te su i no­ve kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Igo­ra Luk­ši­ća, Ra­do­ja Žu­gi­ća, Tar­za­na Mi­lo­še­vi­ća i Bran­ka Ča­vo­ra, De­ja­na Me­do­je­vi­ća iz Moj­kov­ca, Vla­di­mi­ra Ka­va­ri­ća, Žar­ka Pa­vi­će­vi­ća i Slo­ba Pa­jo­vi­ća iz DPS-a Bar, Ke­ma­la Đe­če­vi­ća iz Fon­da ra­da, Na­de Mu­go­še iz Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce, Mi­o­mi­ra Mu­go­še i Vla­da­na Vu­če­li­ća iz upra­ve Glav­nog gra­da, Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Da­ni­lov­grad. Na­ža­lost, ve­ći­na ovih kri­vič­nih pri­ja­va je od­ba­če­na bez ozbilj­ni­je is­tra­ge – ka­zao je Mi­lo­vac.

Po nje­go­vom su­du, va­žno je na­po­me­nu­ti da je sli­čan pri­stup ima­la i Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja, ko­ja je za sve­ga ne­ko­li­ko da­na bez raz­ma­tra­nja od­ba­ci­la pre­ko 800 pri­go­vo­ra MANS-a na re­gu­lar­nost maj­skih lo­kal­nih iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci. Ka­ko sma­tra, do­volj­no svje­do­či o to­me ko­li­ko je dr­ža­va sprem­na da se bo­ri pro­tiv po­li­tič­ke ko­rup­ci­je.

Ipak, MANS je za­do­vo­ljan što se pi­ta­nje po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri na­la­zi na EU agen­di u pre­go­vo­ri­ma za član­stvo i što Evrop­ska ko­mi­si­ja na­sta­vlja da in­si­sti­ra na ade­kvat­nom raz­ma­tra­nju sum­nji u iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be iz ma­ja 2014. go­di­ne, ali i ko­na­čan prav­ni epi­log afe­re „Sni­mak” ko­ja je u pu­nom svi­je­tlu po­ka­za­la raz­mje­re po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri – za­klju­čio je Mi­lo­vac.

M.V.

Da­le­ko smo od fer iz­bo­ra

De­jan Mi­lo­vac sma­tra da se kon­kret­ni­ji po­ma­ci na pu­tu ka EU ne mo­gu oče­ki­va­ti bez vra­ća­nja po­vje­re­nja gra­đa­na u iz­bo­r­ni pro­ces ko­je je zna­čaj­no po­lju­lja­no, i to ne sa­mo kr­še­njem za­ko­na i pro­pi­sa od po­li­tič­kih par­ti­ja.

Već do­brim di­je­lom i zbog či­nje­ni­ce da je tu­ži­la­štvo do sa­da ima­lo i vi­še ne­go pa­siv­nu ulo­gu u pro­ce­su­i­ra­nju no­si­o­ca po­li­tič­ke ko­rup­ci­je na naj­vi­šim ni­vo­i­ma vla­sti u Cr­noj Go­ri. Ka­da u za­tvo­ru bu­de­mo ima­li na­lo­go­dav­ne ku­po­vi­ne lič­nih ka­ra­ta, ucje­na so­ci­jal­nom po­mo­ći i za­po­šlja­va­njem, a ne tek sa­mo iz­vr­ši­o­ce, mo­že­mo go­vo­ri­ti o si­tu­a­ci­ji ka­da će gra­đa­ni po­če­ti da vje­ru­ju da su Cr­noj Go­ri mo­gu­ći fer i po­šte­ni iz­bo­ri – ka­zao je Mi­lo­vac.

Komentari su isključeni.