Amandmani na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

0

AMANDMANI NVO MANS NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA NEPOKRETNOSTI, koji je bio na dnevnom redu prvog vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini (zasjedanje počelo 26. januara 2015. godine)

SKUPŠTINI CRNE GORE
P
redsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 1

U članu 4 Predloga zakona riječi “od 0,25%” zamjenjuju se riječima “od 0,15%”, pa izmijenjeni član 4 glasi:

„Stopa poreza na nepokretnosti je proporcionalna i može iznositi od 0,15% do 1,00% tržišne vrijednosti nepokretnosti“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 4 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti Vlada predlaže povećanje minimalne stope poreza na nepokretnosti sa postojećih 0,10% na 0,25%  tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Na ovaj način se većini građana uvode novi nameti, što je potpuno neopravdano, naročito kada se ima u vidu da se na drugoj strani, usvajanjem niza fiskalnih zakona, Vlada istovremeno u potpunosti odriče brojnih prihoda.

Tako se, recimo, po osnovu izgradnje autoputa odriče naplate poreza na dohodak fizičkih lica i obavezno socijalno osiguranje zaposlenih na izgradnji autoputa, ili poreza na dobit kompanija koje će graditi autoput.

Pored toga, i kod najnovijih predloga izmjena zakona o porezu na dodatu vrijednost, ili carinskog zakona odriče se značajnih prihoda. Na primjer, predlozima izmjena ovih zakona u potpunosti oslobađa naplate carina i poreza na dodatu vrijednost uvoz opreme i materijala od strane investitora koji služe za izgradnju i opremanje ugostiteljskog objekta sa pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije ili prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi. Istovremeno, Vlada poreza na dodatu vrijednost oslobađa usluge igara na sreću i otkup dugova u bankarskom sektoru.

Iz svih prednje navedenih razloga krajnje je neprihvatljivo opterećivati građane novim nametima, a istovremeno se odricati značajnih prihoda u korist stranih investitora i domaćih privilegovanih kompanija. Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da minimalna stopa poreza na nepokretnosti iznosi 0,15%, a ne 0,25% kako predlaže Vlada Crne Gore.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 2

U članu 5. stav 1. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Jedinica lokalne samouprave može utvrditi višu poresku stopu od stope utvrđene u skladu sa članom 9 ovog zakona i to za:

1) poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje;

2) sekundarni stambeni objekat, odnosno stan;

3) objekat koji je izgrađen suprotno zakonu;

4) ugostiteljski objekat koji se nalazi u zoni prioritetnog turističkog lokaliteta na osnovu akta Vlade o utvrđivanju prioritetnog turističkog lokaliteta;

5) ugostiteljski objekat koji se koristi suprotno namjeni utvrđenoj planskim dokumentom;

6) građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa planskim dokumentom.”

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 5. stav 1. Predloga zakona, onako kako ga je utvrdila Vlada, propisano je da poreska stopa može biti i niža od iznosa u kojem je utvrđena.  Ovo rješenje je direktno povezano sa predlogom da se za luksuzne ugostiteljske objekte, koji su u funkciji 12 mjeseci u godini, poreska stopa može umanjiti na sledeći način: za ugostiteljske objekte 4 zvjezdice do 30 odsto, a za ugostiteljske objekte preko 4 zvjezdice do 70 odsto.

Ovakvo rješenje je kontradiktorno samoj svrsi usvajanja predloženih izmjena, jer Vlada u obrazloženju navodi da je osnov za izmjene povećanje prihoda od ovog poreza.

Pored toga, postavlja se pitanje zašto bi pojedini ugostiteljski objekti plaćali niži porez na nepokretnost, u odnosu na ostale objekte koji svoju obavezu izmiruju u višem iznosu. Nesporno je da se na ovaj način favorizuju vlasnici luksuznih objekata, čime se narušava ustavni princip jednakog postupanja u istim pravnim situacijama.

Stoga se gore navedenim amandmanom, a shodno osnovnom ustavnom principu jednakosti, predlaže da jedinica lokalne samouprave može utvrditi jedino višu poresku stopu, ali ne i nižu poresku stopu.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 3

U članu 6. stav 1. Predloga zakona riječi “osim za poljoprivredno zemljište čija površina prelazi 20.000 m2 za koje se utvrđuje poreska stopa u visini od 3% do 5% tržišne vrijednosti nepokretnosti” brišu se, pa izmijenjeni stav glasi:

„Za poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje, poreska stopa može se uvećati do 50% u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona.”

 OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 1. onako kako ga je utvrdila Vlada, država, odnosno jedinica lokalne samouprave bi se svjesno odrekla prihoda koji bi ostvarila po osnovu plaćanja više stope poreza za poljoprivredno zemljište čija površina prelazi 20.000 m2.

Takođe, predloženi član 6. stav 1. je potpuno neustavan, jer se oslobađanjem poreza na dodatu vrijednost grubo krši osnovni ustavni princip jednakosti. Nejasno je zašto bi se za velika poljoprivredna zemljišta poreska stopa utvrdila u visini od samo 3% do 5% tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Stoga se gore navedenim amandmanom, shodno osnovnom ustavnom principu jednakosti i ekonomskim interesima države, predlaže da se za sva poljoprivredna zemljišta koja se ne obrađuju, poreska stopa može uvećati do 50% u odnosu na utvrđenu poresku stopu.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 4

U članu 6. stav 2. Predloga zakona mijenja se i glasi: „Za sekundarni stambeni objekat odnosno stan poreska stopa se može uvećati do 200% u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona, osim kada je za objekat, odnosno stan zaključen ugovor o zakupu sa turističkom agencijom ili lokalnom turističkom organizacijom i po tom osnovu, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez ostvarena prosječna popunjenost kapaciteta od najmanje 180 dana, na godišnjem nivou“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 2., onako kako ga je utvrdila Vlada, za sekundarni stambeni objekat poreska stopa se može uvećati do 150% u odnosu na utvrđenu poresku stopu, osim kada je za objekat, odnosno stan zaključen ugovor o zakupu sa turističkom agencijom ili lokalnom turističkom organizacijom i po tom osnovu, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez ostvarena prosječna popunjenost kapaciteta od najmanje 60 dana, na godišnjem nivou.

Prije svega, Vlada se u obrazloženju nije potrudila da prikaže ko su vlasnici objekata koji imaju zaključene ugovore sa turističkim agencijama, kao i koji nadležni organi posjeduju podatke ove vrste. S obzirom da na primorju postoji veliki broj takozvanih kondo hotela, kao i apartmana i stanova u privatnom vlasništvu, koji se iznajmljuju u toku sezone, potpuno je neopravdano da zahvaljujući ovakvom predlogu Vlade, njihovi vlasnici budu oslobođeni plaćanja poreza na nepokretnosti po višoj stopi.

Stoga se gore navedenim amandmanom, shodno osnovnom ustavnom principu jednakosti i ekonomskim interesima države, predlaže da za sekundarni stambeni objekat poreska stopa uveća do 200%, kao i da se prilikom utvrđivanja poreza kao kriterijum uzme prosječna popunjenost kapaciteta od najmanje 180 dana, na godišnjem nivou, umjesto 60 kako to predlaže Vlada.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 5

U članu 6. stav 3. tačka 2. Predloga zakona mijenja se i glasi: „Objektom koji je izgrađen suprotno zakonu, u smislu ovog zakona, smatra se objekat:

– koji je izgrađen bez građevinske dozvole na području za koje postoji planski dokument;

– objekat ili posebni dio objekta koji nije izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom;

– koji se ne koristi u skladu sa namjenom predviđenom planskim dokumentom;

– koji je izgrađen na uzurpiranom zemljištu“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 3. tačka 2. onako kako ga je utvrdila Vlada, nije dovoljno jasno precizirano da li se čitav objekat ili samo dijelovi objekta, koji nije izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, mogu iskoristiti kao osnov plaćanja uvećanog poreza.

Stoga se amandmanom žele izbjeći eventualna različita tumačenja pomenutog zakonskog rješenja u praksi.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015.godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 6

U članu 6. stav 4. tačka 1. Predloga zakona mijenja se i glasi: „Za ugostiteljski objekat koji se nalazi u zoni prioritetnog turističkog lokaliteta, u skladu sa propisom Vlade, može se utvrditi uvećana poreska stopa u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona, za ugostiteljski objekat kategorije 3 i više zvjezdica od 2 do 2,5% tržišne vrijednosti nepokretnosti“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 4. tačka 1., u formi kako ga je Vlada utvrdila, država odnosno jedinica lokalne samouprave bi se odrekla prihoda po osnovu plaćanja poreza na nepokretnosti od strane luksuznih ugostiteljskih objekata sa tri i više zvjezdica.

Ovakvim propisivanjem, luksuzni ugostiteljski objekti bi se doveli u povoljniji i privilegovan položaj u odnosu na ostale ugostiteljske objekte, čime se povređuje ustavni princip jednakosti građana koji nalaže jednako postupanje u istim pravnim situacijama. Na isti način se bitno narušava i ograničava slobodna konkurencija i podstiče neravnopravan, monopolski i dominantan položaj na tržištu samo za određene objekte.

Stoga se gore navedenim amandmanom, shodno osnovnom ustavnom principu jednakosti i ekonomskim interesima države, predlaže da se za ugostiteljski objekat kategorije 3 i više zvjezdica može utvrditi uvećana poreska stopa od 2 do 2,5% tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao uostalom i za ostale ugostiteljske objekte.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 7

U članu 6. stav 4. tačka 2. Predloga zakona, koji glasi: „Za ugostiteljski objekat iz stava 1 ovog člana koji je u funkciji 12 mjeseci u godini, poreska stopa može se umanjiti u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona, za ugostiteljski objekat: – kategorije 4**** do 30 %; – kategorije preko 4**** do 70 %“, briše se.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 4. tačka 2., onako kako ga je utvrdila Vlada, država odnosno jedinica lokalne samouprave bi se neopravdano odrekla prihoda po osnovu plaćanja poreza na nepokretnosti za luksuzne ugostiteljske objekte sa četiri i više zvjezdica, čime bi se oni doveli u povoljniji položaj u odnosu na ostale ugostiteljske objekte koji plaćaju porez po utvrđenoj cijeni.

Ovakav predlog je naročito neopravdan, posebno kada se ima u vidu činjenica da  objekti sa četiri i pet zvjezdica čine 35% u ukupnoj strukturi hotelsko-ugostiteljskih objekata u Crnoj Gori, kao i da su ti objekti uglavnom u privatnom vlasništvu.

Stoga se gore navedenim amandmanom, shodno osnovnom ustavnom principu jednakosti i ekonomskim interesima države, predlaže da se u članu 6. stav 4. tačka 2. Predloga zakona izbriše.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 8

U članu 6. stav 5. tačka 1. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Za građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa planskim dokumentom, poreska stopa može se uvećati do 150% u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona”.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 6. stav 5. tačka 1., onako kako ga je utvrdila Vlada, propisano je da za građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni, poreska stopa se može uvećati do 150 odsto, ali da je od toga izuzeto „građevinsko zemljište namijenjeno za izgradnju privrednih objekata i objekata namijenjenih za dalju prodaju, za koje se, nakon isteka roka od pet godina od dana usvajanja planskog dokumenta, utvrđuje poreska stopa u visini od 3% do 5% tržišne vrijednosti nepokretnosti.“

Nejasno je zašto bi se za vlasnike građevinskog zemljišta namijenjenog za izgradnju privrednih objekata i naročito objekata namijenjenih za dalju prodaju, nakon isteka roka od pet godina od dana usvajanja planskog dokumenta, utvrđivala poreska stopa u visini od 3% do 5% tržišne vrijednosti nepokretnosti, i na taj način favorizovali.

Stoga se gore navedenim amandmanom, predlaže da se za svako građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa planskim dokumentom, poreska stopa može se uvećati do 150% u odnosu na utvrđenu poresku stopu.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 9

U članu 7. stava 3. Predloga zakona riječi „od pet godina“ zamjenjuju se riječima „od tri godine“, pa izmijenjeni stav glasi:

„Porez na nepokretnosti ne plaća se na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini investitora koji se u poslovnim knjigama iskazuju kao „investicije u toku“ ili „zalihe gotovih proizvoda“ i koji su namijenjeni za dalju prodaju, u periodu od tri godine od godine u kojoj je izdata građevinska dozvola“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 7. stav 3., onako kako ga je utvrdila Vlada, država odnosno jedinica lokalne samouprave bi u dužem vremenskom periodu bila uskraćena za porez na nepokretnosti koji bi se plaćao na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini investitora koji se u poslovnim knjigama iskazuju kao „investicije u toku“ ili „zalihe gotovih proizvoda“ i koji su namijenjeni za dalju prodaju.

Stoga se gore navedenim amandmanom, predlaže da se porez na navedene objekte ne plaća u periodu od tri godine od izdavanja građevinske dozvole, jer bi u suprotnom bilo potpuno ekonomski neopravdano da se država odriče ovog značajnog prihoda.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 10

U članu 12. stav 1. Predloga zakona riječi “od 2.000 eura do 6.000 eura” zamjenjuju se riječima “od 6.000 eura do 15.000 eura”, pa izmijenjeni član 12. stav 1. Predloga zakona glasi:

“Novčanom kaznom od 6.000 eura do 15.000 eura kazniće se notar za prekršaj ako jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nepokretnost, ne dostavi isprave (ugovore, odluke i dr.) na osnovu kojih se stiče, odnosno mijenja svojina na nepokretnosti, u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora ili drugog pravnog posla, odnosno u roku od 10 dana od dana kada je odluka postala pravosnažna (član 7 stav 3)”.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 12. stav 1. Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, onako kako ga je utvrdila Vlada, notar bi se neopravdano kaznio manjom novčanom kaznom, iako je njegova odgovornost prilikom dostavljanja dokumentacije na osnovu kojih se stiče, odnosno mijenja svojina na nepokretnosti, izuzetno velika.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 11

U članu 12. stav 2. Predloga zakona riječi “od 250 eura do 1.000 eura“ zamjenjuju se riječima “od 500 eura do 2.000 eura”, pa izmijenjeni član 12. stav 2. Predloga zakona  glasi:

“Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se odgovorno lice u sudu ili državnom organu za prekršaj ako jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nepokretnost, ne dostavi isprave (ugovore, odluke i dr.) na osnovu kojih se stiče, odnosno mijenja svojina na nepokretnosti, u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora iii drugog pravnog posla, odnosno u roku od 10 dana ad dana kada je odluka postala pravosnažna (član 7 stav 3)”.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 12. stav 2. Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, onako kako ga je utvrdila Vlada, odgovorna lica u sudu i državnom organu bi se neopravdano kaznila malom novčanom kaznom, iako je njihova odgovornost prilikom dostavljanja dokumentacije na osnovu kojih se stiče, odnosno mijenja svojina na nepokretnosti, velika.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 12

U članu 12. stav 3. tačka 2. Predloga zakona riječi “od 250 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima “od 500 eura do 2.000 eura”, pa izmijenjeni član 12. stav 3. tačka 2. Predloga zakona glasi:

“ Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura”.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 12. stav 3. tačka 2. Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, onako kako ga je utvrdila Vlada, odgovorno lice u pravnom licu bi se kaznilo malom novčanom kaznom, iako je zakonom ustanovljen veliki broj prekršaja zbog kojih lice mora snositi odgovornost.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude veća, a sve u cilju uvođenja većeg pravnog reda u ovoj oblasti.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, januar 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti podnosimo sljedeći amandman:

 • AMANDMAN 13

U članu 12. stav 5. Predloga zakona riječi “od 250 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima “od 200 eura do 400 eura”, pa izmijenjeni član 12. stav 5. Predloga zakona glasi:

„Novčanom kaznom od 200 eura do 400 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) ne plati poresku obavezu u dvije jednake rate i to prvu do 30. juna, a drugu do 31. oktobra godine za koju se porez utvrđuje (član 13 stav 2);

2) nadležnom organu lokalne uprave, kao vlasnik nepokretnosti, ne podnese

poresku prijavu za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana, od dana sticanja nepokretnosti (član 14, stav 1);

3) za nepokretnost koja se nalazi na teritoriji dvije ill više jedinica lokalne samouprave ne podnese poreske prijave u skladu sa članom 14 st. 1 i 2 ovog zakona nadležnim organima lokalne uprave tih jedinica lokalne samouprave (član 14, stav 3);

4) u poresku prijavu ne unese tačne i potpune podatke za utvrđivanje poreza na nepokretnost (član 14 stav 4)“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 12. stav 5. Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, onako kako ga je utvrdila Vlada, fizičko lice bi se za različite vidove prekršaja prilikom naplate poreza na nepokretnosti kaznilo neopravdano visokom kaznom, pa se stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da novčana kazna bude manja.

Komentari su isključeni.