Amandmani na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju

0

AMANDMANI NVO MANS NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU, koji je bio na dnevnom Druge sjednice Prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini (sjednica počela 18. marta 2015. godine)

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 1

Član 1. Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Politika regionalnog razvoja zasniva se na ciljevima kojima se obezbjeđuju uslovi za:

1) ravnomjerniji razvoj jedinica lokalne samouprave i smanjenje regionalnih razlika u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou države, lokalne samouprave i sredstvima opredijeljenim za razvoj iz fondova EU;

2) ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, povećanjem i optimalnim korišćenjem njihovih razvojnih potencijala, kao i otklanjanjem uzroka koji sprječavaju njihov razvoj;

3) zaštitu životne sredine, radi održivog razvoja, stvaranjem pretpostavki za primjenu niskokarbonskih tehnologija, tehnologija kojima se eliminiše emisija ugljen-dioksida, kao i razvoj komunalne infrastrukture“.

OBRAZLOŽENJE

Važeći Zakon o regionalnom razvoju propisuje da se politika regionalnog razvoja zasniva na ciljevima kojima se obezbjeđuju uslovi za ravnomjerniji razvoj jedinica lokalne samouprave, ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i zaštitu životne sredine.

Podsticanje regionalnog razvoja se, između ostalog, zasniva na načelu održivosti, kojim se doprinosi skladnom i uravnoteženom razvoju kojim se obezbjeđuje zaštita i očuvanje životne sredine i unapređenje životnog standarda, uz povećanje razvojnih potencijala.

Predlogom člana 1. Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, u formi u kojem ga je utvrdila Vlada Crne Gore, predloženo je da se politikom regionalnog razvoja obezbjeđuje ravnomjerniji rast i razvoj svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovan na konkuretnosti, inovativnosti i podsticaju zapošljavanja.

Potpuno je nejasno zašto Vlada u Predlogu zakona briše ciljeve iz važećeg zakona, bez ikakvog valjanog obrazloženja i sužava predmet regionalnog razvoja, iako je osnovni cilj postojanja ovakvog zakona upravo potreba da se smanje razlike u razvoju između sjevera i juga zemlje, odnosno duboki jaz koji postoji u tom smislu.

Takođe, Vladino rješenje je posebno problematično u dijelu brisanja odredbe koja se odnosi na zaštitu životne sredine s obzirom na to da je zaštita životne sredine jedan od osnovnih zahtjeva Evropske Unije koju Crna Gora mora ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

Ovakvim propisivanjem se otvara mogućnost ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi, naročito u osjetljivim područjima, kao što je slučaj opštine Pljevlja čiji su stanovnici godinama ugroženi zbog rada Prvog bloka Termoelektrane Pljevlja, a Vladina najava izgradnje Drugog bloka Termoelektrane bi još negativnije uticala na život građana na tom području.

Shodno prethodno navedenom, amandmanom se predlaže da se politika regionalnog razvoja zasniva na ciljevima kojima se obezbjeđuju uslovi za ravnomjerniji razvoj jedinica lokalne samouprave, ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i zaštitu životne sredine.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 2

Član 3. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 3. Vlada je predložila da se regionalni razvoj planira Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore i strateškim planovima razvoja jedinica lokalne samouprave, a ne i Regionalnom razvojnom strategijom, a sa obrazloženjem da su analiza postojećeg stanja, vizija, strateški ciljevi i prioritetne oblasti na nivou Crne Gore i svakog regiona pojedinačno, predmet Strategije regionalnog razvoja, pa iz tog razloga ne treba donositi regionalne razvojne strategije.

Bez obzira što se Strategijom regionalnog razvoja utvđuju ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, Regionalne razvojne strategije mogu bolje da utvrde postojeće stanje, ciljeve, probleme i druga pitanja od značaja za razvoj određenog regiona, kao i da ponude sveobuhvatnija rješenja u odnosu na potrebe određenog regionalnog područja.

Osim toga, rješenja u uporednim pravnim sistemima iz okruženja pokazuju da su planski dokumenti politike regionalnog razvoja Nacionalni plan, odnosno Strategija regionalnog razvoja, kao i Regionalna razvoja strategija.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se član 3. Predloga zakona izbriše, čime bi ostalo na snazi važeće zakonsko rješenje kojim se propisuje da se regionalni razvoj planira Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore, Regionalnom razvojnom strategijom i strateškim planovima jedinica lokalne samouprave.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 3

Član 4. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

Važećim zakonom o regionalnom razvoju propisano je da se Regionalnom strategijom utvrđuju ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, orjentaciona sredstva i način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i druga pitanja od značaja za razvoj regiona. Takođe, Zakonom je propisano da Regionalnu strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, za period do sedam godina. Osim toga, Ministarstvo predlog regionalne strategije priprema u saradnji sa nadležnom regionalnom razvojnom agencijom i lokalnim samoupravama koje čine region.

Članom 4. Predloga zakona Vlada navedenu odredbu briše, sa obrazloženjem da su analiza postojećeg stanja, vizija, strateški ciljevi i prioritetne oblasti na nivou Crne Gore i svakog regiona pojedinačno, predmet Strategije regionalnog razvoja, pa iz tog razloga ne treba donositi regionalne razvojne strategije.

Bez obzira što se Strategijom regionalnog razvoja utvđuju ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, Regionalne razvojne strategije mogu bolje da utvrde postojeće stanje, ciljeve, probleme i druga pitanja od značaja za razvoj  određenog regiona, kao i da ponude sveobuhvatnija rješenja u odnosu na određeno regionalno područje.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže da se član 4. Predloga zakona izbriše.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 4

U članu 5. Predloga zakona riječi „i privredna društva“ brišu se, pa izmijenjeni član 5. glasi:

„U pripremi i sprovođenju politike regionalnog razvoja dužni su da učestvuju organi državne uprave nadležni za poslove: finansija; uređenja prostora i zaštite životne sredine; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; turizma; saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija; energetike; industrije; preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća; razvoja; prosvjete i nauke; rada i socijalnog staranja; informacionog društva; zdravlja; kulture; sporta; evropskih integracija; javne uprave; Investiciono-razvojni fond Cme Gore; Zavod za zapošljavanje Gore; Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija; jedinice lokalne samouprave, drugi organi i organizacije koje obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj.”

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 5. Vlada je predložila da se organima i organizacijama koji obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj dodaju i privredna društva. Međutim, Vlada nigdje se ne navodi da li su u pitanju samo privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, ili to mogu činiti i privatna privredna društva, što predloženo rješenje čini krajnje problematičnim.

Bez obzira na tu razliku, uključivanjem privrednih društava u pripremu i sprovođenje politike regionalnog razvoja, raznim kompanijama se daje mogućnost da predlažu različite vrste projekata, koje odgovaraju njihovim interesima. Tako recimo Elektroprivreda Crne Gore planira izgradnju Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, od koje će upravo ona imati prvenstvenu korist, dok niz privatnih kompanija planira gradnju malih hidroelektrana kako bi zarađivali, pa bi predloženim rješenjima upravo oni mogli da dobiju mogućnost da se uključe u pitanja regionalnog razvoja, iako ih vodi prvenstveno lični profitni interes, a samo regionalno područje može imati više štete, nego koristi od tih projekata.

Stoga je potpuno neopravdano dozvoliti privrednim društvima da kreiraju regionalni razvoj Crne Gore, pa se amandmanom predlaže da se u članu 5. Predloga zakona riječi „privredna društva“ izbrišu.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 5

Član 7. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

Članom 7. Predloga zakona Vlada dodaje novi član kojim se definišu vrste podsticaja za sprovođenje mjera regionalnog razvoja, a to su subvencije, zatim subvencije kamatne stope za zajmove, povoljni krediti, garancije, fiskalne olakšice i drugi podsticaji.

S obzirom da se Zakonom o kontroli državne pomoći uređuju uslovi i postupak davanja i kontrole korišćenja državne pomoći, potpuno je neopravdano da Zakon o regionalnom razvoju definiše navedenu oblast. Za razliku od važećeg Zakona o regionalnom razvoju kojim su podsticajne mjere bile definisane samo za manje razvijene opštine, predloženo rješenje otvara mogućnost da dodjelu podsticajnih mjera i najrazvijenijim opštinama.

Osim toga, poznata je činjenica da je vladajuća partija davanje različitih subvencija, državne pomoći kao i otpis dugova raznim kompanijama koristila masovno u izborne svrhe, a davanje mogućnosti da se podsticanje razvoja obezbjeđuje novim povoljnostima otvara mogućnost za još veće zloupotrebe.

Stoga se gore navedenim amandmanom predlaže brisanje člana 7. Predloga zakona.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 6

Član 8. Predloga zakona briše se.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom člana 8, u formi u kojem ga je utvrdila Vlada Crne Gore, predloženo je da se u cilju podsticanja razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, pored subvencija, garancija, povoljnih kredita, fiskalnih olakšica i drugih podsticaja obezbjeđuju i dodatne fiskalne olakšice.

S obzirom da se Zakonom o kontroli državne pomoći uređuju uslovi i postupak davanja i kontrole korišćenja državne pomoći, potpuno je neopravdano da Zakon o regionalnom razvoju definiše navedenu oblast.

Osim toga, poznata je činjenica da je vladajuća partija davanje različitih subvencija, državne pomoći kao i otpis dugova raznim kompanijama koristila masovno u izborne svrhe, a davanje mogućnosti da se podsticanje razvoja obezbjeđuje novim povoljnostima otvara mogućnost za još veće zloupotrebe.

Stoga se amandmanom predlaže brisanje člana 8. Predloga zakona.

SKUPŠTINI CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Podgorica
Podgorica, mart 2015. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju podnosimo sljedeći amandman:

  • AMANDMAN 7

U članu 19. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju mijenja se i glasi:

„U skladu sa zakonom, korisnici podsticaja mogu biti:

1)      Jedinice lokalne samouprave;

2)      Privredna društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, organizacije iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, zaštite životne sredine i komunalnih djelatnosti, zdravlja, socijalne i dječje zaštite, kulture i sporta koji obavljaju poslove kojima se doprinosi regionalnom razvoju“.

OBRAZLOŽENJE

Važeći zakon o regionalnom razvoju Crne Gore propisuje da korisnici podsticaja mogu biti jedinice lokalne samouprave, privredna društva, organizacije iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, zaštite životne sredine i komunalnih djelatnosti, zdravlja, socijalne i dječje zaštite, kulture i sporta i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju poslove kojima se doprinosi regionalnom razvoju, kao i fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnost u okviru biznis inkubatora, klastera ili drugih poslovnih udruženja koja doprinose regionalnom razvoju.

Navedeno rješenje je problematično, jer se u njemu ne navodi da li su korisnici podsticaja privredna društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ili su u pitanja privatna privredna društva, čime se daje mogućnost privatnim kompanijama da budu korisnici raznih povoljnosti koje daje država, posebno u izbornom periodu.

Dalje, neopravdano je da fizička i pravna lica budu korisnici podsticaja regionalnog razvoja, što važeće zakonsko rješenje čini dodatno neprihvatljvim.

Osim toga, ako se nekoj kompaniji dodjeljuje državna pomoć, ona treba da ispuni određene uslove koje su propisane Zakonom o kontroli državne pomoći, a ne Zakonom o regionalnom razvoju.

Shodno prethodno navedenom, amandmanom se predlaže da korisnici podsticaja mogu biti jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, organizacije iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, zaštite životne sredine i komunalnih djelatnosti, zdravlja, socijalne i dječje zaštite, kulture i sporta koji obavljaju poslove kojima se doprinosi regionalnom razvoju.

Komentari su isključeni.