Da li znaš da imaš pravo da znaš

0

SADRŽAJ

1-Uvod

2-Opšta iskustva iz primjene zakona – tok akcije

3-Studije slučaja

3.1 Servis INFO telefon

3.2-Asfaltna baza

3.3-Metaloprodukt

3.4-Kapino polje

3.5-Crno jezero

4-Statistika

5-O MANS-u

6-Dodaci

Od usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Skupštini Crne Gore 08. novembra 2005. godine, kao jednog od najznačajnijih mehanizama u postupku izgradnje odgovorne i efikasne vlasti, MANS je podnio preko 8000 zahtijeva za slobodan pristup informacijama.

U cilju što boljeg informisanja građana o pravu na slobodan pristup informacijama koje im pruža mogućnost da traže i dobiju informacije u posjedu državnih organa  MANS je u periodu od 01. novembra 2007. godine do 31. marta 2008. godine realizovao projekat ,,Da li znaš da imaš pravo da znaš” .

Projekat  ,,Da li znaš da imaš pravo da znaš”, u okviru kojeg je i nastala ova publikacija, imao je za cilj povećanje svijesti javnosti o značaju prava na slobodan pristup informacijama i poštovanju zakonskih mehanizama za njegovu zaštitu, kroz pružanje pravne pomoći građanima u svim crnogorskim opštinama i stvaranje pritiska na institucije da adekvatno primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Ova publikacija sadrži sva iskustva i praksu stečenu tokom realizacije projekta, iskustva građana u primjeni ovog prava i korišćenju zakonskih mehanizama za njegovu zaštitu, studije slučajeva kao i statistiku razvijenu tokom realizacije projekta.

MANS je u cilju što boljeg približavanja ovog prava građanima naročito onima u manjim opštinama organizovao javnu kampanju u 21 opštini u Crnoj Gori.

Pored distribucije promotivnog materijala predstavnici MANS-a su tokom javne kampanje građanima u direktnom kontaktu preciznije objašnjavali odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao i podatke koji se odnose na faze upravnog postupka i upravnog spora.

Rezultati javne kampanje su pokazali da građani još uvijek nijesu spremni da samostalno sprovode Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Mnogi građani su ipak, putem INFO telefona tražili da MANS formuliše njihove zahtjeve, odredi nadležnu instituciju za postupanje po predmetnom zahtjevu, podnese zahtjeve i dostavi povratnu informaciju o ishodu postupka pa je u periodu od 01. novembra 2007.godine do  31. marta 2008. godine, koliko je trajao projekat, na zahtjev građana podnijeto 113 zahtjeva za informacijama. Pristup informacijama je dozvoljen po osnovu  65% zahtjeva, MANS je podnio žalbe po osnovu 17 i tužbe po osnovu 8 zahtjeva za informacijama.

U ovoj publikaciji date su studije slučaja koje pokazuju na koji način je MANS koristio Zakon o slobodnom pristupu informacijama da pomogne građanima u ostvarivanju njihovih prava i otkrivanju slučajeva korupcije.

Izradu publikacije je podržao Švedski komitet za ljudska prava.

Mišljenja iznijeta u ovoj publikaciji predstavljaju isključivo stavove MANS-a

i ne moraju se obavezno poklapati sa stavovima Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

Komentari su isključeni.