Dokumenta

0

Politička korupcija je ozbiljan problem u Crnoj Gori, koji utiče na povjerenje javnosti u pravičnost izbornog procesa i javnih institucija. Mnogo primjera političke korupcije je otkriveno tokom posljednjih godinu dana, ali do značajnog pomaka je došlo kada su objavljeni snimci sa sastanaka vladajuće političke partije, na kojim njeni najviši funkcioneri razmatraju izborne strategije zasnovane na korišćenju državnih resursa u partijske svrhe.

Nakon raspuštanja parlamenta, prijevremeni parlamentarni izbori su raspisani 31. jula 2012. godine i zakazani za 14. oktobar. Izbore je pratila zajednička misija Biroa za demokratske institucije i ljudska prava i Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju, kao i Parlamentarne skupština Savjeta Evrope. U svojim zaključcima ta misija je konstatovala nekoliko ključnih spornih pitanja koja je potrebno unaprijediti: kompilaciju biračkih spiskova, pregled finansiranja kampanje i razmatranje žalbi. Ovaj izvještaj se odnosi upravo na te tri oblasti.

MANS je tokom 2012. i 2013. godine, uoči parlamentarnih, lokalnih i predsjedničkih izbora,
izvršio analizu biračkih spiskova kako bi provjerio da li se ovi podaci adekvatno ažuriraju, odnosno da li su podaci koji se nalaze u njima tačni i transparentni. Aanalizirajući Centralni
birački spisak (CBS), MANS je uočio brojne nepravilnosti u istom. Iako su još nakon prošlogodišnjih izbora izvještajem Misije OEBS/ODIHR, koja je pratila izbore, date konkretne preporuke koje državni organi treba da sprovedu u ovoj oblasti, bitno je napomenuti da još uvijek nije ispunjena nijedna preporuka.

MANS je tokom kampanje za parlamentarne izbore 2012. godine ali i onih za lokalne i predsjedničke izbore tokom 2013. godine pratio da li i u kojoj mjeri institucije zloupotrebljavaju državna sredstva i ovlašćenja kako bi osigurale da partije i pojedinci koji su na vlasti nastave sa všenjem vlasti i nakon izbora.

Komentari su isključeni.

Komentari su isključeni.

Dokumenta

0

I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
Član 1
Ovim zakonom uređuje se sistem uređenja prostora Crne Gore, način i uslovi izgradnje objekata, kao i druga pitanja od značaja za uređenje prostora i izgradnju objekata.
Cilj uređenja prostora i izgradnje objekata
Član 2
Uređenjem prostora obezbjeđuju se uslovi za prostorni razvoj Crne Gore.
Uređenjem izgradnje objekata stvaraju se uslovi da se objekti grade u skladu sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata.

I. OPŠTE ODREDBE
Sadržaj zakona
Član 1
Ovim zakonom uređuju se načela inspekcijskog nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, obaveze i ovlašćenja inspektora i druga pitanja od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora.
Primjena zakona
Član 2
Inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom, vrše ministarstva i organi uprave ( u daljem tekstu: inspekcijski organ).
Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve upravne oblasti, osim kada je njegova primjena isključena posebnim zakonom.
Odredbe ovog zakona primjenjuju shodno i organi lokalne samouprave kada, u skladu sa zakonom i drugim propisima, vrše inspekcijski nadzor.

I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet uređivanja
Član 1
Ovim zakonom utvrđuju se uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procjena), kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupak pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju značajan uticaj na životnu sredinu.
Ciljevi izrade strateške procjene
Član 2
Ciljevi izrade strateške procjene su:

 1. obezbjeđivanje da pitanja životne sredine i zdravlje ljudi budu potpuno uzeta u obzir prilikom razvoja planova ili programa;
 2. uspostavljanje jasnih, transparentnih i efikasnih postupaka za stratešku procjenu;
 3. obezbjeđivanje učešća javnosti;
 4. obezbjeđivanje održivog razvoja;
 5. unaprjeđivanje nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Član 1
Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj dokumentacije koju nosilac projekta podnosi uz zahtjev za odreñivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.
Član 2
Sadržaj dokumentacije iz člana 1 ovog pravilnika dati su u prilozima 1 i 2.
Prilozi iz st. 1 i 2 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Član 3
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.

Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.
Sadržaj elaborata procjene uticaja
Član 2
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sadrži:

 1. opšte informacije;
 2. opis lokacije;
 3. opis projekta;
 4. opis razmatranih alternativa;
 5. opis segmenata životne sredine;
 6. opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 7. opis mjera predvidjenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu;
 8. program praćenja uticaja na životnu sredinu;
 9. rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava;
 10. podatke o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije.

Član 1
Predmet
Ovom uredbom utvrđuju se projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja.
Član 2
Liste projekata
Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi i ove uredbe.
Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi II ove uredbe.
Liste iz st. 1 i 2 ovog člana odštampane su uz ovu uredbu i čine njen sastavni dio

Komentari su isključeni.