Iza statistike 3

0

Uspješna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija. Međutim, ne postoji ni jedna analiza postupanja pravosuđa u predmetima koji se odnose na krivična djela sa elementima organizovanog kriminala, već samo teško razumljivi statistički podaci o optužnicama i sudskim presudama.

Cilj ove analize je da objektivno sagleda uticaj pravnog i institucionalnog okvira, kao i rezultate pravosuđa u borbi protiv organizovanog kriminala i utvrdi šta se nalazi iza zvanične statistike i kakvi su efekti primjene novih zakonskih rješenja. Ova analiza sadrži brojne studije slučajeva koje pokazuju probleme u sprovođenju zakona i radu pravosuđa na konkretnim primjerima.

U izradi ove publikacije su korišćene pravnosnažne i nepravnosnažne sudske presude koje su objavljene na internet prezentacijama nadležnih sudova, i koje smo dobili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Manji dio analize se zasniva na spisima predmeta do kojih smo uspjeli da dođemo, a u nekoliko slučajeva smo koristili medije kao izvore informacija.

Prvi dio ove publikacije sadrži analizu pravnog okvira koji je relevantan za borbu protiv organizovanog kriminala, dok je drugi dio posvećen problemima koji su nastali u sudskim postupcima zbog česte izmjene zakonske regulative. Treći dio publikacije pojašnjava šta zaista ulazi u zvaničnu statistiku pravosudnih organa.

U posebnom dijelu publikacije se sagledavaju efekti međunarodne saradnje na konkretnom primjeru krijumčarenja narkotika, a u narednom poglavlju se analiziraju efekti korišćenja mjera tajnog nadzora. Jedno poglavlje se odnosi na praktične domete novih zakonskih instituta, svjedoka saradnika i zaštićenog svjedoka.

Dio publikacije je posvećen analizi kaznene politike za krivična djela sa elementima organizovanog kriminala. Poslednje poglavlje se odnosi na probleme u pristupu podacima, konkretno sudskim presudama i spisima predmeta.

Komletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.