Iza statistike

0

Ova analiza je nastala kao pokušaj da se sagledaju efekti antikorupcijskih reformi, a posebno rada pravosuđa u borbi protiv korupcije. Ona pokušava da utvrdi šta se nalazi iza zvanične, teško razumljive statistike i sagleda stvarne rezultate sudskih postupaka za krivična djela sa elementima korupcije.

Prvi dio publikacije sadrži analizu sudskih presuda za korupciju deset osnovnih sudova koji su dozvolili pristup sudskoj praksi, kao i dva viša i Apelacioni sud, koji presude objavljuju na internetu. Ovaj dio sadrži informacije o nadležnostima sudova i tužilaštava, problemima u pristupu sudskim presudama, kao i statističke podatke.

Posebna poglavlja analiziraju strukturu optuženih za korupciju, trajanje sudskih postupaka i ukazuju na probleme u presuđivanju krivičnih djela sa elementima korupcije.

Drugi dio publikacije sadrži podatke o sprovođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je usvojila Vlada Crne Gore i kojim se predviđaju brojne reforme svih nadležnih institucija. U tom dijelu su dati zvanični podaci o rezultatima konkretnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Posebno poglavlje ukazuju na izazove u radu Nacionalne komisije, vladinog tijela zaduženog za koordinaciju reformi. U ovom dijelu se nalazi i studija slučaja koja pokazuje da policija zloupotrebljava reforme za proširivanje ovlašćenja kojim se krše ljudska prava. Posebno poglavlje ukazuje na probleme sa kojima smo se suočili u prikupljanju podataka o rezultatima reformi.

Svi podaci korišćeni u izradi ove publikacije su prikupljeni od nadležnih institucija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Komentari su isključeni.