Učešće građana u radu parlamenata u regionu

0

Ova analiza sadrži podatke o saradnji parlamenata u regionu sa njiohovim građanima i pokazuje da sve zemlje u okruženju, osim Crne Gore, imaju definisan pravni i institucionalni okvir za saradnju sa građanima. Neki parlamenti, kao što je to slučaj sa Hrvatskom, Srbijom i Republikom Srpskom imaju posebna radna tijela koja se bave razmatranjem građanskih predstavki i pritužbi, dok se u Makedoniji ovim poslom bavi odbor nadležan za ljudska prava i slobode.

Crna Gora jedina nema uspostavljene mehanizme za razmatranje građanskih predstavki, niti ima posebno radno tijelo koje bi se bavilo ovim pitanjuima. Upravo zbog toga, MANS u kontinuitetu preduzima korake i sarađuje sa predstavnicima Parlamenta kako bi se ovaj problem u što skorijoj budućnosti prevazišao.

Ovaj dokument zasnovan je na podacima koji su dobijeni iz parlamenaa iz regiona  kao i na regulativi koja definiše njihov rad.

Analiza je izrađena  u sklopu projekta podržanog od strane Evropske Unije, preko delegacije EU u Crnoj Gori i obuhvata pet parlamenata u regionu. Stavovi u ovoj publikaciji ne moraju oslikavati zvanično mišljenje donatora koji je finansijski podržao ovaj projekat.

Komentari su isključeni.