Javni poziv za dodjelu grantova

0

Regionalna mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – OCCRP i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS objavljuju konkurs  za dodjelu grantova za projekte organizacija civilnog društva (OCD).

Ovaj konkurs je dio projekta „Supporting Civil Society in Montenegro: Network for Change“ koji finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj projekta je da se unaprijede kapaciteti lokalnih Nevladinih organizacija  za uspješno javno zastupanje u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije, naročito u dijelu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti u radu državnih institucija na lokalnom nivou i u lokalnim zajednicama.

Projekat će takođe podržati napore za unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava, slobode govora i izražavanja, u konktekstu obaveza koje je Crna Gora preuzela u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

 1. Teme/oblasti:

Teme i oblasti na koje treba da se odnose prijedlozi projekata, uključuju ali nisu ograničene na:

 • Transparentnost rada javne uprave
 • Vladavina prava u oblastima posebno osjetljivim na korupciju (javne nabavke, energetika, privatizacija, prostorno planiranja i izgradnja objekata, itd)
 • Ljudska prava
 • Antikorupcijske reforme
 • Korupcija (konflikt interesa, nezakonito bogaćenje, nepotizam)
 • Organizovani kriminal

Nevladine organizacije mogu odabrati jednu ili više tema koje će obraditi kroz podnešeni prijedlog projekta.

 1. Obavezni uslovi

Na javni poziv se može prijaviti nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

 • Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
 • Ima sjedište u Crnoj Gori;
 • Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.
 • Da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

Partnerstva su neophodna. Partneri učestvuju u kreiranju projekta i njegovoj realizaciji i mogu koristiti finansijska sredstva pod istim uslovima koja važe i za podnosioca predloga projekta. Stoga partnerske organizacije moraju zadovoljiti iste kriterijume kao vodeći aplikanti.  Kada su u pitanju partneri snažno se zagovara angažovanje manje razvijenih organizacija koje djeluju na lokalnom nivou. Minimum jednu partnersku organizaciju treba angazovati u projektnom predlogu.  Lakalni partneri su dužni da uz mentoring glavnog aplikanta sprovode kampanje zastupanja na lokalnom nivou.

 1. Mjesto sprovodjenja projekta.

Projekat mora biti realizovan na teritoriji Crne Gore i odnositi se na probleme lokalnih zajednica. Posebnu prednost imaće projekti koji će se sprovoditi u lokalnim zajednicama van teritorije Podgorice.

 1. Broj prijava po podnosiocu projekta.

Nevladina organizacija na ovom pozivu može učestvovati samo sa jednim prijedlogom projekta kao aplikant ili koaplikant.

 1. Šta je potrebno za prijavu?

Za uspješnu prijavu na javni poziv potrebno je popuniti aplikacioni formular i formu za budžet. Pored aplikacionih dokumenata, za vodećeg partnera kao i za partnere potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji organizacije kao i kopiju statuta organizacije.

Samo prijave koje budu sadržale ispravno popunjenju dokumentaciju će biti razmatrane.

 1. Visina finansijske podrške i opravdani troškovi

Finansijska podrška za dodjelu grantova se kreće u rasponu od 5,000.00 EUR do 20,000.00 EUR.

Za uspješnu prijavu je potrebno popuniti formular za budžet a troškove predvidjeti u realnom iznosu.

Troškovi koji se mogu smatrati opravdanim su honorari za članove projektnog tima, operativni troškovi( troškovi telefona, interneta, prevoza.) kao i direktni projektni troškovi( angažovanje eksperata, troškovi javnih dogadjaja, troškovi pristupa informacijama i ostali troškovi nastali za potrebu realizacije projekta)

 1. Kako se podnosi prijava

Prijave na ovaj javni poziv se podnose isključivo u elektronskoj formi. Popunjeni aplikacioni formular i budžet je potrebno poslati na mail adresu grant@mans.co.me sa naznakom OCCRP/MANS  veliki grantovi.

 1. Rok za prijavu i vrijeme trajanja projekata

Rok za podnošenje prijedloga projekata u elektronskoj formi na ovaj javni poziv je 15. april 2019. godine do 12.00h. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema e-maila.Odluka o dodjeli će se donositi po zatvaranju roka za  prispijeće predloga projekata.

Vrijeme trajanja projekta je od tri mjeseca  do najviše devet mjeseci.

Početak projekta mora biti predviđen u roku od 15 dana od dana potpisivanjem ugovora.

 1. Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za pravila prijavljivanja, oblasti u kojima projekti treba da budu realizovani ili neko drugo pitanje vezano za konkurs, možete ih poslati na e-mail grant@mans.co.me  ili  na telefone  020 266 326, 069 446 094, 067 262 724.

Komentari su isključeni.