MANS Upravnom sudu podnio tužbu protiv rješenja ministarstva na čijem je čelu Raško Konjević

0

Rasko-KonjevicKonjević MUP ne smije da krije ugovor o AFIS-u Ovo je prevashodno važno zbog nespornog interesa javnosti da zna da li će uoči predstojećih parlamentarnih izbora baza ličnih karata, a samim tim i birački spisak, konačno biti očišćena od eventualnih duplikata, koji su do sada služili za manipulaciju izbornim rezultatom – navedeno je u obrazloženju tužbe Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pod­ni­je­la je Uprav­nom su­du tu­žbu u ko­joj tra­ži po­ni­šte­nje rje­še­nja Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va ko­jim je od­bi­jen nji­hov za­htjev za do­sta­vlja­nje in­for­ma­ci­ja o ugo­vo­ru za na­bav­ku AFIS si­ste­ma. U tu­žbi se na­vo­di da je MUP tim rje­še­njem po­vri­je­dio pra­vi­la po­stup­ka, po­gre­šno i ne­pot­pu­no utvr­dio či­nje­nič­no sta­nje i po­gre­šno pri­mi­je­nio ma­te­ri­jal­no pra­vo.

U tu­žbi ko­ju je pod­nio prav­ni za­stup­nik MANS-a Ve­se­lin Ra­du­lo­vić na­vo­di se da je ta ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja 30. de­cem­bra 2015. go­di­ne pod­ni­je­la za­htjev za do­sta­vlja­nje in­for­ma­ci­ja ko­jim su od MUP-a tra­ži­li do­sta­vlja­nje ko­pi­je ugo­vo­ra ili spo­ra­zu­ma o na­bav­ci AFIS si­ste­ma i svih dru­gih aka­ta u ve­zi s tim prav­nim po­slom. Iz MUP-a su 26. ja­nu­a­ra ove go­di­ne do­sta­vi­li rje­še­nje ko­jim se od­bi­ja za­htjev MANS-a.

U po­stup­ku do­no­še­nja ospo­re­nog rje­še­nja tu­že­ni je po­vri­je­dio za­kon na šte­tu tu­ži­o­ca. U obra­zlo­že­nju rje­še­nja tu­že­ni na­vo­di da je u po­stup­ku po za­htje­vu utvr­dio da je na­bav­ka ci­vil­nog i po­li­cij­skog AFIS-a iz­vr­še­na u po­stup­ku ko­ji je rje­še­njem Upra­ve po­li­ci­je – Sek­tor kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je od 17.3.2015. go­di­ne ozna­čen ste­pe­nom taj­no­sti „in­ter­no“. Na­kon do­bi­ja­nja oba­vje­šte­nja da je po­stu­pak na­bav­ke ozna­čen ste­pe­nom taj­no­sti, pr­vo­ste­pe­ni or­gan je do­no­si­o­ca rje­še­nja, Se­kre­ta­ri­jat kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, pi­tao da li osta­je pri od­lu­ci da ste­pen taj­no­sti osta­je i da­lje na sna­zi, a on oba­vje­šta­va Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va da ste­pen taj­no­sti osta­je na sna­zi jer se ra­di o soft­ver­skom rje­še­nju či­jim bi obje­lo­da­nji­va­njem mo­glo do­ći do „kom­pro­mi­to­va­nja oti­sa­ka pr­sti­ju“, od­no­sno či­jim bi ot­kri­va­njem na­stu­pi­le štet­ne po­sle­di­ce za ostva­ri­va­nje funk­ci­je or­ga­na – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju tu­žbe.

Na osno­vu to­ga je, ka­ko se da­lje na­vo­di, MUP do­nio rje­še­nje da se ne odo­bra­va pri­stup po­da­ci­ma, što, ka­ko sma­tra­ju u MANS-u, ni­je u skla­du sa za­ko­nom.

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va je ogra­ni­či­lo pri­stup ugo­vo­ru o na­bav­ci AFIS si­ste­ma. Na taj na­čin je one­mo­gu­ći­lo svu za­in­te­re­so­va­nu jav­nost u Cr­noj Go­ri da do­bi­je osnov­ne po­dat­ke o na­bav­ci tog si­ste­ma, uklju­ču­ju­ći i ro­ko­ve za nje­go­vu pu­nu im­ple­men­ta­ci­ju u po­sto­je­ći in­for­ma­ci­o­ni si­stem MUP-a. Ovo je pre­vas­hod­no va­žno zbog ne­spor­nog in­te­re­sa jav­no­sti da zna da li će uoči pred­sto­je­ćih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ba­za lič­nih ka­ra­ta, a sa­mim tim i bi­rač­ki spi­sak, ko­nač­no bi­ti oči­šće­na od even­tu­al­nih du­pli­ka­ta, ko­ji su do sa­da slu­ži­li za ma­ni­pu­la­ci­ju iz­bor­nim re­zul­ta­tom – na­gla­še­no je u obra­zlo­že­nju.

Im­ple­men­ti­ra­njem i uve­zi­va­njem AFIS si­ste­ma sa po­sto­je­ćim si­ste­mom u MUP-u tre­ba­lo bi da se sma­nji mo­guć­nost iz­da­va­nja du­plih, od­no­sno la­žnih lič­nih ka­ra­ta, po­što je osnov­na na­mje­na tog si­ste­ma da po­re­di oti­ske pr­sti­ju li­ca ko­ja se već na­la­ze u ba­zi po­da­ta­ka lič­nih ka­ra­ta ko­ju vo­di taj re­sor i iden­ti­fi­ku­je even­tu­al­ne du­pli­ka­te.

Na taj na­čin po­sred­no bi se una­pri­je­di­la tač­nost i ažur­nost bi­rač­kog spi­ska, ko­ji je jed­na od naj­ve­ćih pre­pre­ka slo­bod­nim i fer iz­bor­ni­ma u Cr­noj Go­ri –is­tak­nu­to je u obra­zlo­že­nju.
Tu­žbom se ospo­ra­va i stav Kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je da bi ob­ja­vlji­va­nje ugo­vo­ra o na­bav­ci AFIS si­ste­ma mo­glo „is­kom­pro­mi­to­va­ti oti­ske pr­sti­ju” i da bi nje­go­vim obje­lo­da­nji­va­njem na­stu­pi­le štet­ne po­sle­di­ce za ostva­ri­va­nje fu­nkci­je tog or­ga­na.

Ugo­vor o na­bav­ci AFIS si­ste­ma je prav­ni po­sao za­klju­čen iz­me­đu Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i fran­cu­ske kom­pa­ni­je Sa­fran in­te­r­ne­še­nel i kao ta­kav ne mo­že sa­dr­ža­ti oti­ske pr­sti­ju bi­lo ko­jeg gra­đa­ni­na Cr­ne Go­re, već se do­sta­vlja­njem na­ve­de­nog ugo­vo­ra cje­lo­kup­na jav­nost mo­že in­for­mi­sa­ti o svim bit­nim i spo­red­nim ele­men­ti­ma tog ak­ta, u smi­slu nje­go­vog pred­me­ta, ci­je­ne i ro­ka im­ple­men­ta­ci­je tog si­ste­ma u po­sto­je­ći in­for­ma­ci­o­ni si­stem ko­ji je za­stu­pljen u mi­ni­star­stvu. Sve i da tra­že­ni ugo­vor sa­dr­ži in­for­ma­ci­je ko­je se mo­gu sma­tra­ti taj­nim, to sva­ka­ko ni­je raz­log da tu­že­ni od­bi­je za­htjev i ogra­ni­či pri­stup ugo­vo­ru u cje­lo­sti – oci­je­nje­no je iz MANS-a.

Oni sma­tra­ju da je MUP bio du­žan da do­sta­vi na­ve­de­ni ugo­vor uz pret­hod­no bri­sa­nje in­for­ma­ci­ja ko­je se sma­tra­ju taj­nim po­da­ci­ma.

U obra­zlo­že­nju tu­žbe uka­za­no je i da u obra­zlo­že­nju ospo­re­nog rje­še­nja MUP ne na­vo­di ka­ko je pro­ci­je­nio da bi obje­lo­da­nji­va­nje tra­že­ne in­for­ma­ci­je iza­zva­lo štet­ne po­sle­di­ce po za­šti­će­ni in­te­res.

Ne­ma do­ka­za da je MUP spro­veo test štet­no­sti iako je za to po­sto­ja­la za­kon­ska oba­ve­za – pi­še u tu­žbi, uz kon­sta­ta­ci­ju da to pred­sta­vlja po­vre­du pra­vi­la po­stup­ka.

Izvor: DN Dan

Komentari su isključeni.