Reagovanje – Zapošljavanje u Ministarstvu pravde

0

Ministarstvo pravde i ljudskih zajedno sa Upravom za kadrove nesporno je prekršilo Zakon o finansiranju političkih partija, jer je konkurs za radno mjesto Samostalni namještenik i šef kabineta ministra pravde i ljudskih prava na određeno vrijeme – u trajanju od 24 mjeseca, Uprava za kadrove objavila u ime Minstarstva 1. avgusta 2012. godine, dan nakon raspisivanja parlamentarnih izbora.

Naime, Zakon o finansiranju političkih partija u članu 21 jasno predviđa da je zabranjeno javno oglašavanje i zapošljavanje lica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora odnosno u konkrentnom slučaju od 31. jula do 14. oktobra ove godine. Štaviše, isti zakon predviđa i prekršajnu odgovornost lica koja postupe suprotno odredbama ovog zakona u rasponu od 200 do 2000 eura.

Iz tog razloga, pokušaj Ministarstva pravde da zamijeni teze, i pozivajući se na regulativu o zapošljavanju državnih službenika i namještenika predstavi da je u konkretnom slučaju Zakon ispoštovan, u potpunosti pada u vodu. Zakon o finansiranju jasno propisuje da je zapošljavanje u toku kampanje zabranjeno, osim na neodređeno vrijeme, pa je obaveza svakog organa da sve započete postupke obustavi dok izbori i izborna kampanja ne prođu.

Da je Ministarstvo pravde i ljudskih prava zaista željelo da ispoštuje Zakon o finansiranju političkih partija moglo je povući sporni konkurs do završetka izbora, i u međuvremenu na drugi zakonit način popuniti upražnjeno mjesto – kroz interno oglašavanje i preuzimanje već zaposlenog lica iz nekog drugog državnog organa. Po okončanju izbora, Ministarstvo je moglo započeti sa ponovnom procedurom zapošljavanja i u tom slučaju sve bi bilo u skladu sa Zakonom.

Ipak, činjenica da Ministarstvo pravde i ljudskih prava ne želi da prizna kršenje Zakona o finansiranju političkih partija, već insisitra na neutemeljenim i nezakonitim objašnjenjima i manipulacijama pokušava da obmane javnost, govori samo o tome da je ova institucija Zakon prekršila svjesno i namjerno.

Stoga, još jednom pozivamo Državnu izbornu komisiju da hitno razmotri podnijete prijave, i u što kraćem roku pokrene prekršajni postupak protiv odgovornih u Ministarstvu pravde i ljudskih prava ali i drugih institucija koje su zapošljavale suprotno Zakonu o finansiranju političkih partija, kako bi institucije konačno počele da na pravi način primjenjuju Zakon koji im brani da zloupotrebljavaju državnu imovinu u svrhu predizborne kampanje.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.