Reforme finansiranja političkih subjekata u Crnoj Gori: Preporuke za zakonodavne reforme

0

Ovaj dokument služi kao osnovna procjena za pripremu zakonodavnih prijedloga podržanih od strane MANS-a. Novim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSIK), koji je na snazi od 1. januara 2015. godine, unaprijeđen je zakonodavni okvir u Crnoj Gori kada je riječ o finansiranju političkih subjekata. Međutim, još uvijek postoje ozbiljni nedostaci:

– Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja legalizuju se neograničeni nenovčani prilozi stranih subjekata političkim partijama u Crnoj Gori za medijske i javne kampanje.
– Zakonom uopšte nijesu definisane sankcije za fizička i pravna lica koja uplaćuju (zabranjena) sredstva iz inostranstva nekoj od crnogorskih partija, bilo da je riječ o medijskoj kampanji ili nekoj drugoj aktivnosti.
– Izvršna ovlašćenja Agencije (za sprječavanje korupcije) su slaba. Na primjer, Agencija ne može da sprovede zahtjev za prikupljanje podataka od privatnih fizičkih ili pravnih lica.
– Odgovornost Agencije prema javnosti sadrži nedostatke u pogledu reagovanja na žalbe (“Šta se konkretno desilo sa žalbama koje su građani podnijeli?”).
– Transparentnost je slaba kada je riječ o objavljivanju internih propisa, standarda finansijskog izvještavanja, odgovornosti za izvještavanje (“potpis”) i popustu u cijeni za medijsko oglašavanje izborne kampanje.
– Zastara je izuzetno kratka (2 godine); ovim se de facto legalizuju manji i ozbiljniji prekršaji.
– Ne postoje administrativne sankcije za djela kao što su nesaradnja sa Agencijom, uplata sredstava iz inostranstva i propusti u vođenju računovodstvenih iskaza.
– Krivična djela gotovo i da nisu obuhvaćena, naročito kada je riječ o obezbjeđivanju značajnih količina zabranjenih donacija, značajnom prekoračenju limita trošenja sredstava i propustima u vođenju računovodstvenih iskaza kada su u pitanju velike sume.
– Nedostaje najefikasnija administrativna sankcija u vidu povraćaja isplaćenih sredstava iz državnog budžeta u slučaju predaje računa koji ne prikazuje pravo stanje prihoda i rashoda političkog subjekta ili u slučaju prihvatanja zabranjenih sredstava.

Većina gore pomenutih nedostataka je u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim standardima, naročito sa smjernicama OEBS/ODIHR/Venecijanske komisije. Kad ovo stavimo po strani, svi gore pomenuti nedostaci teško da mogu da se uporede sa dobrim praksama drugih zemalja. Stoga, svaki odjeljak u ovom dokumentu sadrži konkretne zakonodavne prijedloge koji za cilj imaju prevazilaženje pomenutih nedostataka.

Podrazumijeva se da su odgovarajuća nezavisnost Agencije i politička volja za implementaciju normi preduslov za sve zakonodavne prijedloge u ovom dokumentu.

  • Kompletan dokument preuzmite OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.