Televizija “777” nezakonito emituje svoj program

0

Televizija “777” koja je u vlasništvu Lutrije Crne Gore, u potpunosti nezakonito emituje svoj program, a odobrenje koje je dobila od Agencije za elektronske medije je izdato suprotno zakonu i propisima.

Naime, dokumentacija u koju je MANS imao uvid pokazuje da je Lutrija Crne Gore dobila odobrenje za emitovanje televizijskog programa, suprotno odredbama Pravilnika o postupku izdavanja dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, koji je važio u vrijeme kada je odobrenje izdato.

Prema zvaničnoj dokumentaciji koju smo dobili od Agencije za elektronske medije, Lutrija prilikom izdavanja dozvole nije dostavila ni jedan od čitavog niza dokumenata čije je dostavljanje obavezno u tom postupku.

Umjesto toga, Lutrija u zahtjevu o podacima o strukturi i obimu programa jedino navodi da će programski sadržaj po vrsti biti 100% zabavni program, dok za planirano vrijeme, jezik na kome će se emitovati, učešću sopstvene produkcije u informativnom, zabavnom, sportskom, dječijem, kulturno-umjetničkom i dokumentarno obrazovnom programu, učešću reemitovanog programa i učešću kupljenih programa nema ni jedan jedini podatak.

U istom zahtjevu Lutrije za podatke o odgovornom projektantu i vršiocu stručne kontrole projekta navodi se “biće dostavljeno kasnije”, za lokaciju studija nema ni jednog podatka, za kratak opis tehnološkog rješenja studijske tehnike takođe se navodi “biće dostavljeno kasnije”, za zonu pokrivanje nema ni jednog podatka, a isti odgovor se navodi i za apsolutno sve ostale podatke koji su faktički bili potrebni za dobijanje odobrenja za emitovanje programa.

I pored činjenice da je Lutrija od Agencije sakrila ključne podatke na osnovu kojih bi se mogla izvršiti procjena da li je Televizija 777 kvalifikovana za dobijanje licence, ova institucija je ipak sporno odobrenje izdala, očigledno vjerujući “na riječ” vlasnicima Lutrije Crne Gore.

Čak i jedan jedini podatak koji je Lutrija dostavila o programu svoje televizije je netačan, što je takođe prenebregnuto u nadležnoj Agenciji. Činjenica koja je svima poznata jeste da TV 777 ne emituje se samo zabavni program, kako je navedno u zahtjevu za izdavanje dozvole, već se emituje sadržaj informativnog i propagandnog – reklamnog sadržaja, sa sistematskim promovisanjem osnivača – Lutrije Crne Gore i udruženja kojem Lutrija pripada NVO UPIS, kao i kontroveznih biznismena koji ih kontrolišu Branislava Mićunovića i Save-Džigija Grbovića.

Pored toga programski sadržaj TV 777 značajno je usmjeren na kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina uz korišćenje uvredljvih termina na najprimitivniji način, pa je čak i Medijski savjet za samoregulaciju u posljednjem izvještaju o monitoringu te termine iz saopštenja NVO UPIS koji se više puta dnevno ponavljaju na TV 777 nazvao uvredljivim i uličarskim nivoom.

Ne samo što je Agencija nezakonito izdala odobrenje Lutiji, već je to odobrenje i nezakonito produžavala. Prema zvaničnoj dokumentaciji odobrenje koje je bilo izdato Lutriji važilo je do kraja prethodne godine, odnosno do 31.12.2012. godine. Već pomenuti Pravilnik definiše da se zahthev za produženje odobrenja mora podnijeti najmanje 6 mjeseci prije isteka roka važećeg, što je u slučaju Lutrije bilo sredinom prošle godine.

Umjesto toga, Lutrija je zahtjev za produženje odobrenja podinjela tek 27.12.2012. godine, ponovo bez ijednog podatka kao i kada je prvi put tražena dozvola. I pored toga, Agencija je usvojila takav zahtjev Lutije i bez ijednog validnog osnova joj produžila dozvolu do sredine 2015. godine.

Dakle, Lutrija Crne Gore preko TV 777 i dalje nesmetano emituje televizijski program, uprkos činjenici da još uvijek nije dostavila dokaze da ispunjava tehničke, prostorne i kadrovske uslove, niti je dostavila programsku šemu sa svim elementima koje zakon propisuje.

MANS je posebno ukazao da se odlučivanje u Agenciji mora zasnivati na primjeni propisa i zakona, a da nikako ne smije zavisiti od toga ko je podnio zahtjev, ili ko su mo osnovači ili zaštitinici. Imajući u vidu da Lutrija nije dostavila niti jedan dokument na koji je obavezivao zakon, zabrinuti smo da su nadženi u Agenciji ipak odlučivali korišćenjem nekih drugih kriterijuma.

Zbog svega navedenog MANS je od Agencije za elektronske medije zahtijevao da Lutriji Crne Gore odmah oduzme odobrenje za emitovanje televizijskog programa na Televiziji “777” i upozorio nadležne u Agenciji da tolerisanje kršenja zakona, ali i pomaganje drugima u tome predstavlja krivično djelo zloupotrebe službenog položaja koje se karakteriše kao djelo sa posebno izraženim elementima korupcije.

Komentari su isključeni.