U mreži privatnih interesa

0

U MREŽI PRIVATNIH INTERESA

 1. Uvod i sadržaj (PDF) >>>
 2. Hronologija događaja koji su prethodili usvajanju zakona 1 (PDF) >>>
  Hronologija događaja koji su prethodili usvajanju zakona 2 (PDF) >>>
 3. Komisija za utvrđivanje konflikta interesa 1 (PDF) >>>
  Komisija za utvrđivanje konflikta interesa 2 (PDF) >>>
 4. Primjena zakona o konfliktu interesa 1 (PDF) >>>
  Primjena zakona o konfliktu interesa 2 (PDF) >>>
 5. Aneksi 1 (PDF) >>>
  Aneksi 2 (PDF) >>>

“Nedostatak garancija za odgovarajuću kontrolu nad državnim institucijama i uticaj organizovanog kriminala na neke oblasti društvenog i  privrednog života dodatno ograničavaju kapacitete države u borbi protiv korupcije. Ali krucijalan problem predstavlja nepostojanje  odgovarajućeg pravnog okvira kojim bi se regulisao konflikt interesa funkcionera.”

Evropska komisija, Izvještaji o napretku Crne Gore za 2006. godinu

Svrha ove publikacije je da dokumentuje iskustva MANS-a u oblasti prevencije i ukazivanja na konflikt interesa od 2004. do 2007. godine. Publikacija sadrži tri komponente:

 • Hronologija dogañaja vezanih za usvajanje Zakona o konfliktu interesa,
 • Rad Komisije za utvrñivanje konflikta interesa, i
 • Studije slučaja koje ukazuju na nedosljednosti u sprovoñenju Zakona o konfliktu interesa.

Komentari su isključeni.