Umjesto oduzimanja koncesije za „Platac“, Carević nagrađen novom na još 30 godina

0

Podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), na čelu sa ministrom Mladenom Bojanićem, još u oktobru prošle godine imalo osnov za raskid ugovora o koncesiji sa kompanijom Marka Carevića – „Carinvest“, koji se odnosi na eksplotaciju kamena sa ležišta „Platac“ u Grblju, što se nije desilo.

MANS je danas zbog toga i sumnje u nezakonitu dodjelu nove koncesije Careviću, protiv Bojanića podnio krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu.

Marko Carević i Mladen Bojanić

Naime, jedna od odredbi ugovora sa Carevićevom kompanijom predviđala je da MKI ima pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju da dođe do promjene vlasničkog udjela nad preduzećem bez prethodno pribavljene saglasnost tog ministarstva.

Carević je učinio baš to – prebacio je firmu na svog sina Milana Carevića, a iz MKI-a je MANS-u u februaru ove godine potvrđeno da za to nisu dali saglasnost, ali i da nisu pokretali proceduru raskida ugovora.

„Imajući u vidu da je kompanija Carinvest DOO, u 15-godišnjem trajanju koncesionog ugovora sve svoje obaveze uredno i u cijelosti izmirivala, kao i da su inspekcijske kontrole u više navrata donosile pozitivna rješenja, odnosno da je Koncesionar po pitanju otkopanih količina u potpunosti postupio u skladu sa koncesionim ugovorom, Ministarstvo kapitalnih investicija smatra da prenos vlasništva nad kompanijom Carnivest, sa oca na sina, koji je ujedno višegodišnji izvršni direktor iste firme, ne treba biti povod za aktiviranje klauzule iz člana 6. stav 1, tačka d, Ugovora o koncesiji, jer bi se time značajno umanjili prihodi državnog budžeta“, naveli su tada iz MKI-a.

Umjesto raskida ugovora o koncesiji, Bojanić je prije par dana potpisao odluku kojom se upravo „Carinvestu“ omogućava da na lokaciji „Platac“ eksploatiše kamen još 30 godina.

Kamenolom “Carinvest-a”

Ova odluka je donijela uprkos činjenici da je kompletan proces raspisivanja javnog poziva i izrade koncesionog akta bile obilježene brojnim nepravilnostima.

Jedan od dokumenata unutar nacrta koncesionog akta, u dijelu koji se odnosi na rezerve kamena na predmetnoj lokaciji, navodi da je proračun rezervi na toj lokaciji urađen na osnovu Elaborata koji je 2018. godine izrađen za potrebe kompanije „Carinvest“. Zakon o koncesijama članom 18. propisuje da pravna ili fizička lica koja su pružala pomoć u izradi koncesionog akta, ne mogu učestvovati kao ponuđači u postuku davanja te koncesije. Takva zakonska odredba  je sama po sebi diskvalifikuje kompaniju „Carinvest“ iz dalje procedure davanja koncesije.

Izvod iz koncesionog akta

Ipak, uprkos tome, MKI i Bojanić su ponudu Carevića prihvatili kao ispravnu, direktno kršeći pomenute odredbe zakona.

MANS je prethodno više mjeseci upozorovao MKI i Vladu Crne Gore da je sprovođenje postupka davanja na koncesiju predmetnog ležišta pod ovim okolnostima nezakonito, imajući u vidu da „Carinvest“ koristi tu lokaciju već 15 godina, a da koncesioni akt ni na koji način to nije konstatovao.

Takođe, na području lokacije koja se daje na tridesetogodišnju koncesiju nalaze se i parcele i objekti u vlasništvu Carevića, a uvećana je i količina kamena koji se na godišnjem nivou može iskopati – sa 45.000 na 60.000 m3.

Zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog rada u službi, MANS je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) podnio krivičnu prijavu protiv Mladena Bojanića, ministra kapitalnih investicija u Vladi Crne Gore.

U krivičnoj prijavi je pored ispitivanja iznijetih navoda, od SDT-a zatraženo i saslušanje Marka Carevića i njegovog sina, kako i samog ministra Bojanića na okolnosti mogućeg nezakonitog uticaja koji je rezultirao kršenjem zakona i propisa.

MANS

Komentari su isključeni.