Zakon o budžetu Crne Gore za 2009. godinu

0

ZAKON O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2009. GODINU (PDF) >>>

I OPŠTI DIO

Član 1

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2009. godinu (u daljem tekstu: Budžet ) utvrdjuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 1.623.684.943,65€.
Primici u iznosu od 1.567.718.636,50 € i sredstva depozita u iznosu od 55.966.307,15 € se rasporedjuju na:

1. TEKUĆI BUDŽET            687.041.332,66€
• Rashode budžeta u iznosu od            666.091.150,72€
• Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od            19.950.181,94€
• Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od            1.000.000,00€

2. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA……………………………………………………..129.658.006,97
• Otplatu duga u iznosu od ……………………………………………………………………..53.025.007,28€
• Otplatu garancija u iznosu od …………………………………………………………………1.915,000,00€
• Otplatu obaveza iz predhodnih godina u iznosu od …………………………………74.717.999,69€

3. KAPITALNI BUDŽET………………………………………………………………………..217.212.715,00€

4. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA………………………………………………………… 589.772.889,02€

———————————————————————————————————————–

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2009. GODINU >>>

I OPŠTI DIO

Član 1

U Zakonu o budžetu Crne Gore za 2009. godinu (»Službeni list CG», broj 82/08 ), u članu 1, stavu 1, riječi: «od 1.623.684.943,65 €», zamjenjuju se riječima: «od 1.526.705.864,01 €“
Stav 2 mijenja se i glasi: „ Primici u iznosu od 1.510.728.529,80 € i sredstva depozita u iznosu od 15.977.334,21 € se raspoređuju na:

1. TEKUĆI BUDŽET ………………………………………………………………………..656.918.929,38€
• Rashode budžeta u iznosu od ……………………………………………………….. 643.048.888,65€
• Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od ……………………………………………. 12.870.040,73€
• Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od ……………………………………………… 1.000.000,00€

2. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA ……………………………..146.362.002,59€
• Otplatu duga u iznosu od ………………………………………………………….64.925.007,28€
• Otplatu obaveza iz predhodnog perioda u iznosu od …………………….81.436.995,31€

3. KAPITALNI BUDŽET…………………………………………………………………… 130.622.835,93€

4. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA…………………………………………………… 592.802.096,11€

Komentari su isključeni.