ZIKS nezakonito zapošljava veliki broj lica na određeno vrijeme

0

ziks-spuzPodaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) nije samo nezakonito raspisao oglase za zapošljavanje uoči predstojećih lokalnih izbora, već da ova institucija već duže vrijeme nezakonito zapošljava veliki broj lica na određeno vrijeme čime se povećava mogućnost da se na ta lica vrši politički pritisak.

Prema dokumentaciji koju smo dobili od Ministarstva pravde, očigledno je da je ZIKS u novembru prošle godine nezakonito zaposlio čak 221 lice, na vremenski period od dvije godine. Uprava za kadrove je na samom kraju 2012. godine objavila javni oglas za potrebe ZIKS-a, da bi tek godinu dana kasnije, u novembru 2013. godine ta lica zasnovala radni odnos.

Prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 20 dana od dana objavljivanja konkursa, nakon čega slijedi sačinjavanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavezna provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta i ocjenjivanje kandidata.

U roku od tri dana od sačinjavanja izvještaja o ocjenjivanju kandidata, organ za upravljanje kadrovima utvrđuje rang listu za izbor kandidata i dostavlja je starješini državnog organa. Starješina državnog organa dužan je da odluku o izboru kandidata donese i dostavi organu za upravljanje kadrovima u roku od 30 dana od dana prijema liste za izbor.

Shodno navedenom, cjelokupni proces zasnivanja radnog odnosa ne može trajati godinu dana, već svega par mjeseci.

Takođe, podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da su u mjesecu novembru 2013. godine primljena 25 pripravnika, za obavljanje poslova zatvorskog policajca, iako su sredstva za ta zapošljavanja predviđena tek u Budžetu Crne Gore za 2014. godinu.

Kada je u pitanju 2014.godina, tokom januara, u ZIKSU su po osnovu ugovora o privremenom obavljanju poslova angažovana tri lica, a po osnovu ugovora o djelu dva lica. Sa njima su zaključeni ugovori na period od četiri mjeseca. Takođe, u ZIKSU su u mjesecu februaru primljena dva pripravnika sa srednjom stručnom spremom, na vremenski period od šest mjeseci.

Državna revizorska institucija je u svojim izvještajima zapošljavanja po osnovu ugovora o djelu ocijenila nezakonitim i preporučila državnim institucijama da prestanu sa takvom praksom. Međutim, veliki broj državnih institucija ovo ne poštuje, već zapošljava ljude po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim poslovima koji se kontinuirano produžavaju što je idealan način za politički uticaj na zaposlene u izbornom periodu, dok se sa druge strane krše njihova radna prava.

MANS je nedavno objavio da je uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, veliki broj institucija prekršio Zakon o finansiranju političkih partija, među kojima je i ZIKS, koji je raspisao oglase za 11 radnih mjesta.

Iz navedenih primjera je očigledno da zapošljavanje u javnim institucijam i državnim kompanija koje su na budžetu i dalje predstavlja jedan od načina vršenja političkih pritisaka i ucjena na javne službenike, naročito na onaj dio koji nemaju ugovore na neodređeno vrijeme, već im se periodično produžavaju ugovori o radu.

Ovo istraživanje je urađeno uz podršku Evropske Unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

MANS

Komentari su isključeni.