Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

0

U izbornom periodu zaključeno je najmanje 1.546 ugovora na neodređeno, određeno, o privremenim poslovima i o obavljanju pripravničkog staža u 17 najvećih opština u Crnoj Gori. Od tog broja sklopljenih ugovora, čak 275 nije prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokazuje dokumentacija koju su analizirali Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i list Dan.

MANS je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od početka 2016. godine kontinuirano prikupljao podatke o zaposlenjima u javnim preduzećima 17 najvećih opština, dok je za zapošljavanja u lokalnoj upravi obuhvatio sedam opština i to Podgoricu, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje, Tivat i Ulcinj.

Prikupljena dokumentacija pokazuje da, nakon raspisivanja parlamentarnih izbora 11. jula 2016. godine, najmanje 42 instutucije nijesu ispoštovale obavezu iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer najmanje 275 ugovora o zaposlenjima nijesu dostavili Agenciji za sprečavanje korupcije.

Te institucije su u izbornom periodu zaposlile 275 lica i to uglavnom na ograničeni vremenski rok. Potpisano je 119 ugovora o djelu, 75 ugovora o privremenim poslovima, 67 lica je dobilo ugovore na određeno vrijeme, šest lica ugovore na neodređeno vrijeme, a sa njih osam su zaključeni ugovori o volontiranju.

U odnosu na opštine za koje je MANS prikupljao dokumentaciju, podaci pokazuju da se, među lokalnim javnim preduzećima koje su u izbornom periodu zaključivale ugovore sa zaposlenima, a nijesu ih prijavljivale, nalazi prije svega niz opštinskih komunalnih preduzeća, koja su ukupno zaposlila 28 lica po osnovu različitih vrsta ugovora.

Vodovodno preduzeće u Herceg Novom zaključilo je ugovore o privremenim poslovima sa čak 20 lica, a Služba zaštite Opštine Ulcinj sa 16 lica. Pored toga, Narodna biblioteka Budve, Parking servis Budva i Agencija za stambeno-poslovni fond Pljevlja su zaključili ugovore o privremenim poslovima sa po 10 lica.

Kada su u pitanju ugovori o djelu, Javna ustanova Zahumlje Nikšić je zaključila 26 takvih ugovora, Turistička organizacija Kotor 15, Radio Televizija Budve 12 ugovora, Kulturni centar Bar je potpisao ugovore sa 10 lica, Turistička organizacija Mojkovca sa devet lica, Muzeji i galerije Budve sa šest lica, Kabinet predsjednika opštine Ulcinj sa pet lica, Turistička organizacija Pljevalja sa četiri lica i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić sa tri lica.

Prema članu 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Organi i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke. Agencija je dužna da dostavljena akta iz stava 2 ovog člana, u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici – precizirano je Zakonom.

Dokumentaciju krili ZIKS, Opština Ulcinj…

Među 42 organa državne i lokalne uprave koji su krili podatke o zapošljavanju u izbornom periodu, su i kabinet predsjednika Opštine Ulcinj i Zavod za izvršavanje krivičnih sankcija.

Kabinet predsjednika Optšine Ulcinj nije dostavio dokumentaciju o  zaključenim ugovorima o djelu za pet lica, dok je ZIKS od 19 zaključenih ugovora o privremenim poslovima u avgustu, nadležnom organu dostavio podatke samo za šest.   

Pišu:
Milica Krgović
Nataša Vuksanović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.