Četvrti izvještaj o radu Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

0

Nakon višegodišnje javne kampanje MANS-a, kao i zahtjeva međunarodne zajednice i opozicionih partija, Skupština Crne Gore je 08. 05. 2012. godine izmijenila svoj Poslovnik i po prvi put uspostavila Odbor za antikorupciju kao jedno od stalnih radnih tijela Parlamenta. Na taj način su se stekli uslovi da se Skupština po prvi put formalno uključi u nadzor nad procesom borbe protiv korupcije, što je ključni prioritet države u procesu evropskih integracija.

Prva, konstitutivna sjednica ovog odbora, održana je u decembru 2012. godine, nakon poslednjih parlamentarnih izbora, kada je ovo radno tijelo formalno počelo svoj rad. Odbor broji 13 članova, od čega osam mjesta pripada partijama na vlasti, a samo pet predstavnicima opozicije.

MANS kontinuirano sprovodi monitoring rada ovog Odbora direktnim praćenjem njegovih sjednica dok su ostale informacije prikupljane sa portala Skupštine ili korišćenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Sve prikupljene informacije su korišćene za izradu ovog izvještaja.

U prva četiri poglavlja ovog izvještaja date su informacije o Odboru i njegovom radu u posmatranom periodu, aktivnostima poslanika ovog Odbora kao i podaci o ispunjenosti plana rada koji je Odbor usvojio.

Peto poglavlje se odnosi na kontrolne mehanizme koje je Odbor koristio u posmatranom periodu, a poslednja dva poglavlja sadrže analizu postupanja Odbora po predstavkama pravnih i fi zičkih lica kao i stepen realizacije zaključaka, odluka, ocjena i stavova koje je Odbor usvojio od dana osnivanja do kraja februara 2016. godine.

Na kraju izvještaja su dati konkretni zaključci i preporuke MANS-a za unapređenje rada Odbora, koje su sačinjene na osnovu informacija prikupljenih višegodišnjim praćenjem rada ovog radnog tijela Skupštine Crne Gore.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.