Istražni organi odbacili krivičnu prijavu MANS-a zbog sklapanja ugovora o radu pred izbore u Baru

0

Pavićević Tužilaštvu normalno što se zapošljavaju samo kadrovi DPS-a Državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu MANS-a zbog predizbornog zapošljavanja u Baru, uz ocjenu da je normalno što je većina od 19 lica koja su uz posredovanje Opštine zaposlena u AD Luka Bar u DPS-u, te da to nije moglo imati uticaja na lokalne izbore jer struktura partijske pripadnosti odgovora političkoj strukturi na nivou države i na nivou opštine Bar. Studija slučaja o postupanju državnog tužilaštva u slučaju izbornih zloupotreba koju je uradio MANS pokazuje da u državnom tužilaštvu ne postoji dovoljno volje za borbu protiv korupcije, kao i da tužilaštvo nema dovoljan nivo stručnih znanja, da odluke donosi proizvoljno i bez prethodne provjere dokaza i činjenica.

Zaključak je i da tužilaštvo ne provjerava navode i dokaze iz krivičnih prijava već utvrđuje stranačku pripadnost lica koja su pribavila korist radnjama prijavljenih i da odluke zasniva na apsurdnim zaključcima da krivično djelo ne postoji jer struktura partijske pripadnosti tih lica odgovara političkoj strukturi u Crnoj Gori i opštini.

MANS je 19. juna 2014. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Bar i direktora AD Luka Bar. Njima je stavljeno na teret da su grubo prekoračili ovlašćenja jer su u martu 2014. godine zaključili ugovor kojim je nezakonito predviđeno zapošljavanje 19 lica čija su imena navedena u ugovoru, a koja su prethodno odradila pripravnički staž.

Istim ugovorom predviđeno je da Opština Bar na ime subvencija refundira polovinu iznosa zarada za ta lica. Nijedan zakon, ni bilo koji drugi propis, ne daje ovlašćenje predsjedniku opštine da zaključuje takve ugovore, da unaprijed ugovara ko će biti zaposlen i da nameće opštini tu vrstu obaveza, niti je odlukom o budžetu Opštine Bar za 2014. godinu predviđena subvencija te vrste. Nezakoniti ugovor zaključen je u periodu kada se očekivalo raspisivanje lokalnih izbora u Baru, što je predstavljalo osnov za sumnju da se radi o partijskom zapošljavanju – navedeno je u studiji MANS-a.

Kako su ukazali, mada je krivično djelo koje je krivičnom prijavom stavljeno na teret predsjedniku opštine Bar koruptivno krivično djelo po kojem je nadležno da postupa Vrhovno državno tužilaštvo – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, to tužilaštvo je nakon mjesec dana dostavilo spise Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, uz ocjenu da ne postoji osnov sumnje da je izvršeno bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, a koje bi opredjeljivalo nadležnost navedenog odjeljenja.

Vrhovno državnog tužilaštvo je donijelo taj zaključak a da prethodno nije preduzelo ni jednu jedinu radnju da provjeri navode iz krivične prijave. Prekoračenje službenih ovlašćenja koje ima za posledicu pribavljanje koristi za sebe ili drugog, nanošenje štete ili težu povredu prava drugom, predstavlja bitne elemente bića krivičnog djela zloupotreba službenog položaja. To krivično djelo je djelo sa izuzetno izraženim elementima korupcije i postupanje po prijavama i u postupcima za ovo krivično djelo je u nadležnosti Vrhovnog državnog tužilaštva – Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina – ukazano je u studiji MANS-a.

Na čelu opštine Bar u periodu izvršenja ovog djela bio je funkcioner DPS-a Žarko Pavićević, koji je kasnije uhapšen po nalogu Specijalnog tužilaštva, ali zbog djela koja nemaju veze sa predizbornim zloupotrebama.

U studiji MANS-a se navodi da je potpuno nerazumljivo kako je tužilaštvo samo mjesec dana nakon podnošenja prijave moglo da donese zaključak da nije izvršeno bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti iz nadležnosti tog tužilaštva, a da pritom nije preduzelo ni jednu jedinu radnju, niti je provjerilo i cijenilo bilo koji dokaz.

Dana 19. februara 2015. godine Osnovno državno tužilaštvo u Baru odbacilo je krivičnu prijavu u ovom predmetu, takođe uz zaključak da u radnjama prijavljenih nema elemenata bića prijavljenih krivičnih djela, niti drugih krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Stav da u radnjama predsjednika opštine Bar nema krivičnog djela Osnovno državno tužilaštvo zasniva isključivo na prethodno navedenom zaključku Vrhovnog državnog tužilaštva, koje nije preduzelo ni jednu radnju u konkretnom predmetu – ukazano je u studiji.

Kako su istakli, tužilaštvo paušalno navodi da je predsjednik opštine Bar postupao u skladu sa zakonskim propisima, ne dajući obrazloženje po kojoj odredbi je zaključio predmetni ugovor.

Poseban apsurd u navodima rješenja kojim se odbacuje krivična prijava predstavlja to što tužilac navodi kako je provjeravao navode prijave, pa ističe da je od vladajuće političke partije preko Uprave policije pribavio podatke o stranačkoj pripadnosti lica koja su zaposlena po ovom ugovoru, iz čega je zaključio da to nije moglo imati uticaja na lokalne izbore jer struktura partijske pripadnosti odgovora političkoj strukturi na nivou države i na nivou opštine Bar – piše u studiji MANS-a.

M.V.

Navode iz prijave nijesu ni provjeravali

Kako se ističe u studiji MANS-a, u rješenju Osnovnog državnog tužilaštva se navodi da su prijavljeni saslušani u svojstvu građana, da su potvrdili navode prijave da su navedeni ugovor zaključili, ali da su naveli da je takav ugovor zaključen i sa drugim subjektima na teritoriji opštine Bar i da je to višegodišnja dobra praksa.

Umjesto da utvrdi nepostojanje pravnog osnova da predsjednik opštine zaključuje ovakve ugovore i da provjeri sa kojim drugim subjekima je zaključen isti ugovor, ko su lica koja su zaposlena i koja su pribavila korist zaključenjem tih ugovora, kolika je šteta za opštinski budžet nastala zaključenjem ovih ugovora i iz kojih motiva su isti zaključeni, tužilaštvo odbacuje krivičnu prijavu bez valjanog obrazloženja – ukazuju iz MANS-a.

Preuzeto sa portala DN Dan Online

Komentari su isključeni.