Istražiti nestanak dokumentacije

0

Tužilaštvo ima osnova da reaguje i zbog činjenica da je dokumentacija nestala i da su građani prevareni, smatra Vuk Maraš. Pred­stav­nik MANS-a Vuk Ma­raš ka­zao je da tu­ži­la­štvo ima osno­va da re­a­gu­je i zbog či­nje­ni­ca da je do­ku­men­ta­ci­ja ne­sta­la i da su gra­đa­ni pre­va­re­ni.

To je skan­da­lo­zno. Ne mo­že iz MUP-a da ne­sta­ne do­ku­men­ta­ci­ja o ten­de­ru vri­jed­nom sko­ro se­dam mi­li­o­na eura, a na osno­vu ko­je je na­ba­vljen si­stem za iz­ra­du lič­nih ka­ra­ta, za ko­je smo ka­sni­je do­bi­li po­da­tak da se ra­di o lič­nim kar­ta­ma ko­je je mno­go lak­še fal­si­fi­ko­va­ti. Da­kle, tu­ži­la­štvo ima osno­va da re­a­gu­je i zbog či­nje­ni­ce da je do­ku­men­ta­ci­ja ne­sta­la i zbog či­nje­ni­ce da su gra­đa­ni pre­va­re­ni da je ten­der bio od se­dam mi­li­o­na eura, a ka­sni­je po­tvr­di­lo da ni­je – re­kao je Ma­raš.

Pre­kju­če je jav­nost oba­vi­je­šte­na da je Slu­žba za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve MUP-a sa­op­šti­la da uvi­dom u ar­hiv­sku gra­đu ni­je pro­na­đe­na tra­že­na do­ku­men­ta­ci­ja o na­bav­ci lič­nih ka­ra­ta 2007. go­di­ne. Ta­ko­đe, ni u Slu­žbi za prav­ne, ka­drov­ske i fi­nan­sij­ske po­slo­ve ni­je­su na­šli do­ku­men­ta­ci­ju o na­bav­ci si­ste­ma za elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju do­ku­me­na­ta. Ugo­vor o na­bav­ci lič­nih ka­ra­ta sklo­pljen je sa ame­rič­kom kom­pa­ni­jom Da­ta­kard i dr­ža­vu je ko­štao go­to­vo se­dam mi­lo­na eura.

Pre­ma na­ja­vi Du­ša­na Sli­jep­če­vi­ća iz ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la MUP-a za pra­će­nje im­ple­men­ta­ci­je iz­bor­nog pro­ce­sa, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va pred­u­ze­će sve neo­p­hod­ne mje­re ka­ko bi dr­žav­ni or­ga­ni i jav­nost bi­li upo­zna­ti sa ugo­vo­rom vri­jed­nim se­dam mi­li­o­na eura na osno­vu ko­jeg su 2007. go­di­ne do­bi­je­ne spor­ne lič­ne kar­te.

MUP će in­si­sti­ra­ti da dr­žav­ni or­ga­ni bu­du upo­zna­ti, kao i cje­lo­kup­na jav­nost, sa de­ta­lji­ma ovog ugo­vo­ra. MUP će pre­da­no ra­di­ti na ovom slu­ča­ju ka­ko bi na što bo­lji na­čin do­šli do sr­ži pro­ble­ma – re­kao je Sli­jep­če­vić te­le­vi­zi­ji Vi­je­sti.

B.Ma.

Preuzeto sa portala DN DAN Online

Komentari su isključeni.