Iza statistike 4

0

U procesu evropskih integracija od crnogorskog pravosuđa se traže konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, posebno na visokom nivou. Zvanični statistički podaci i izvještaji o rezultatima sudstva i tužilaštva se već godinama ocjenjuju kao nepouzdani i nekonzistentni, a iz njih se ne može saznati koji nivo korupcije je bio predmet sudskih postupaka.

Sudovi objavljuju presude na svojim sajtovima, ali predmeti koji se odnose na korupciju nisu posebno izdvojeni, pa se ni iz toga ne može steći jasna slika o rezultatima pravosuđa u ovoj oblasti.

Zahvaljujući podršci Evropske Unije, MANS prati rad pravosuđa sa ciljem da pružimo jasniju sliku rezultata sudstva i tužilaštva u borbi protiv korupcije. Pratimo I analiziramo sve slučajeve korupcije koji su u nadležnosti Specijalnog tužilaštva za korupciju, organizovani kriminal i ratne zločine, odnosno Višeg, Apelacionog i Vrhovnog suda.

U ovoj publikaciji smo analizirali rezultate pravosuđa u borbi protiv korupcije sa više aspekata. Prvi dio se odnosi na analizu pravnog okvira u kome tužilaštvo mora da dokaže krivična djela, a sudstvo da donese presude i kazni počinioce.

U tom dijelu smo ukazali na ključne nedostatke postojećeg zakonskog okvira, ali i dali konkretne predloge za unapređenje zakona zasnovane na uporednoj praksi.

U drugom poglavlju su analizirani statistički podaci o rezultatima pravosuđa u poslednjih pet godina na osnovu informacija iz javno dostupnih pravosnažnih sudskih presuda. Ovo poglavlje daje jasan pregled strukture optuženih I osuđenih za korupciju, sa naglaskom na podatke o javnim funkcionerima.

Posebno su prikazani podaci o kaznenoj politici u redovnim postupcima u odnosu na sporazume o priznanju krivice, kao i informacije o trajanju postupaka, najčešćim razlozima za odbijanje presuda, i drugi podaci od značaja za sagledavanje rada pravosuđa u borbi protiv korupcije, na opštem nivou.

Treći dio sadrži niz studija slučajeva kroz koje su analizirani konkretni predmeti za koje su donešene pravosnažne presude. Prvo je obrađena praksa sklapanja sporazuma o priznanju krivice i postupci protiv takozvane budvanske kriminalne grupe, kao i oduzimanje njihove imovine.

Posebne studije se odnose na redovne postupke pred sudovima i odluke drugostepenih sudova, kao i korišćenje mjera tajnog nadzora u dokazivanju korupcije. Niz studija slučaja datih u ovom poglavlju se odnosi na odbijajuće presude, odnosno i odustanak tužilaštva i zastarjelost krivičnog gonjenja korupcije. Na kraju poglavlja, kroz konkretne slučajeve je upoređena kaznena politika u redovnim postupcima i sporazumima o priznanju krivice.

U četvrtom dijelu, koji se odnosi na odgovornost sudstva i tužilaštva, je data analiza važećeg i prethodnog pravnog okvira, podaci o rezultatima postupaka vođenih u poslednjih pet godina, kao i konkretne studije slučajeva koje ukazuju na probleme u primjeni zakona.

Poslednje poglavlje se odnosi na pristup informacijama o radu pravosuđa koje su neophodne za analizu njihovog rada. Ovo poglavlje sadrži studije slučajeva koje ukazuju na ograničenja javne kontrole rada pravosuđa.

  • Kompletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.