Nadvožnjak

0
Sumlje u namjestanje tendera za rekonstrukciju

Sumlje u namjestanje tendera za rekonstrukciju

Predsjednik opštine Bar Žarko Pavićević je 27. januara 2010. godine donio Odluku o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke u otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA u Baru, broj 031-91/1. Tom Odlukom je utvrđeno da je procijenjena vrijednost javne nabavke 1.450.000 eura, a navedeno je da su sredstva obezbijeđena u budžetu Opštine Bar.

Istog dana, dakle 27. januara 2010. godine pod brojem 031-91/2 predsjednik opštine Žarko Pavićević donio je Rješenje o obrazovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA u Baru. Komisija je obrazovana u sastavu Dragan Simović kao predsjednik i članovi Aleksandar Brajović, Đuro Karanikić, Tatjana Šišević i Nikola Popović.

Nadalje, Javni poziv broj 01/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA u Baru objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke i u listu „Pobjeda“ 29. januara 2010. godine. Kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude definisana je „ekonomski najpovoljnija ponuda“ koja je podrazumijevala dodjelu bodova na sledeći način: cijena – 40 bodova, rok završetka radova – 20 bodova i uslovi plaćanja – 40 bodova. U Javnom pozivu je naročito naglašeno da „Opština Bar neće vršiti avansna plaćanja po ovom pozivu, tako da ponude koje budu sadržale avansno plaćanje neće biti razmatrane.“

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je 24. februara 2010. godine utvrdila da su se po Javnom pozivu prijavili ponuđači: AD „Putevi“ Užice, DOO „Kalamper“ Bar i „Bemax“ DOO Podgorica. Kompanija AD „Putevi“Užice je ponudila cijenu od 1.323.694,87 eura, uz rok izvođenja radova od 158 kalendarskih dana. Kompanija DOO „Kalamper“ ponudila je cijenu od 1.398.834,45 eura, uz rok izvođenja od 240 kalendarskih dana, dok je „Bemax“ DOO Podgorica, u zajedničkoj ponudi sa „Konstruktor-Neretva“ DOO Čapljina iz Bosne i Hercegovine, ponudio cijenu od 1.448.015,40 eura, uz rok izvođenja radova od 129 radnih dana (što odgovara 154 kalendarskih dana) i način plaćanja – 50 odsto u toku izvođenja radova i 50 odsto nakon završetka radova, u roku od šest mjeseci. Pomenuta Komisija je kao neispravnu odbacila ponudu kompanije DOO „Kalamper“, jer nije dostavila odgovarajuće lincence za gradnju nadvožnjaka, kao ni dokazala da je sagradila dva ista ili slična objekta.

Sumlje u namjestanje tendera- Bemax

Sumnje u namještanje tendera – Bemax

Od preostale dvije ponude najveći broj bodova pomenuta Komisija je dodijelila ponudi kompanije „Bemax“ DOO, i pored činjenice da je drugorangirana kompanija AD „Putevi“ ponudila cijenu nižu za
nešto više od 124.000 eura. U obrazloženju o odabiru najpovoljnije ponude je navedeno da je „za komisiju nesporno da je AD „Putevi“ Užice ponudilo nižu cijenu, a da je „Bemax“ DOO u zajedničkoj ponudi ponudio kraći rok završetka posla i za Opštinu mnogo povoljniji način plaćanja…u prilog ovakvom predlogu komisije ide i činjenica da će Opština u periodu evidentne krize biti relaksiran kreditnih zaduženja za realizaciju navedenog posla i neće doći u poziciju da zapostavlja ostale projekte utvrđene budžetom i planskim dokumentima Opštine.“

Objašnjenje da će Opština biti „u periodu evidentne krize relaksirana kreditnih zaduženja za realizaciju navedenog posla“ je neprihvatljiva, jer je Planom javnih nabavki za 2010. godinu predvidjela iznos od 1.450.000 eura za ovaj posao, a takođe je u samoj Odluci o pokretanju i 3 sprovođenju postupka nabavke (dokaz 1) navedeno da su „sredstva obezbijeđena u budžetu“. Nadalje se u Planu javnih nabavki za 2011. godinu opet pominje izgradnja nadvožnjaka i raskrsnice i sredstva za tu namjenu u iznosu od 1.300.000 eura.

Nadalje, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je 20. aprila 2010. godine predložila da se ugovor za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA dodijeli ponuđaču „Bemax“ DOO za cijenu 1.448.015,40 eura, rok završetka 129 radnih dana i način plaćanja – 50 odsto u toku izvođenja radova i 50 odsto nakon završetka radova u roku od 6 mjeseci. Predsjednik Opštine Bar je 23. aprila 2010. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim se „Bemax“ DOO bira kao najpovoljniji ponuđač, a dan kasnije objavljuje se Odluka o dodjeli ugovora kompaniji „Bemax“ DOO.

Opština Bar je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji nadvožnjaka na trasi rekonstruisane Ulice JNA potpisala sa kompanijom „Bemax“ DOO 21. juna 2010. godine. U Ugovoru sada stoji da se dio projekta finansira iz budžeta Direkcije za saobraćaj za 2010. godinu u iznosu od 600.000 eura. Takođe se u pogledu cijene sada pominje popust od 3,5 odsto na ponudu, tako da ukupna cijena iznosi 1.397.334,86 eura. Nejasno je kako se pojavljuje ovaj popust, kada i kako je dogovoren. Kod načina plaćanja sada se Ugovorom predviđa da se izvođaču radova 20 odsto cijene plaća avansno po potpisivanju ugovora, do 50 odsto ugovorene vrijednosti radova uplate će se vršiti po dostavljenim i prihvaćenim situacijama, a preostali dio od 50 odsto će se platiti nakon završetka ugovorenih radova u roku od šest mjeseci.

Istog dana, dakle 21. juna 2010. godine, Opština Bar je sa Direkcijom za saobraćaj potpisala Sporazum o sufinansiranju radova na izgradnji nadvožnjaka u Baru. Ovim Ugovorom se Direkcija za saobraćaj obavezuje da za pomenuti posao obezbijedi 600.000 eura iz kapitalnog budžeta za 2010. godinu, pri čemu će avans biti isplaćen po zaključenom ugovoru, kao i situacije do visine svoje obaveze. Iz prethodno navedenog proizilazi da je Opština Bar Javnim pozivom dovela u zabludu sve potencijalne ponuđače, time što je izričito navela da nema avansnog plaćanja i nije predstavila Direkciju za saobraćaj kao sufinansijera konkretnog posla. Na ovaj način je eliminisan veći broj ponuđača, koji bi možda ponudili niže cijene konkretnog posla. Istovremeno su grubo prekršena načela konkurencije, transparentnosti postupka i ravnopravnosti ponuđača koje predviđa Zakon o javnim nabavkama.

Nadalje, Ugovorom o izvođenju radova između Opštine Bar i „Bemax“ DOO (dokaz 10) je u pogledu roka izgradnje predviđeno da će radovi početi 15. jula 2010. godine, a biti završeni 15. marta 2010. godine.

Međutim, radovi su počeli 20. decembra 2010. godine što potvrđuje članak sa portala barinfo od istog dana, a nadvožnjak je svečano otvoren 12. jula 2011. godine, što takođe potvrđuje članak sa portala barinfo.

I pored toga što je izvođač kasnio sa ugovorenim završetkom radova, Opština Bar nije od izvođača tražila naplatu ugovornih kazni zbog kašnjenja, koje su Ugovorom o izvođenju radova (dokaz 10) predviđene sa 2 promila dnevno od ukupno ugovorene cijene, s tim što visina ugovorne kazne ne može biti veća od 5 odsto ukupno ugovorene cijene. Opština Bar je u dopisu MANS-u na zahtjev za dostavu pismenih obavještenja kompaniji „Bemax“ DOO zbog nepoštovanja ugovornih obaveza 4 navela da „nijesmo pismeno upozoravali na kašnjenja, s obzirom da smo u ugovorenom roku izgradnje objekta nadvožnjaka imali neriješene imovinsko pravne odnose sa vlasnicima zemljišta.“

U pogledu uplata izvođaču kompaniji „Bemax“ DOO za izgradnju nadvožnjaka, u dopisu Agencije za investicije i imovinu na MANS-ov zahtjev o uplatama Opštine Bar kompaniji „Bemax“ po ovom poslu, navodi se da do 25. jula 2011. godine nijesu vršene nikakve uplate. Prema tom dopisu kompanija je ispostavila dvije situacije i to: avansna situacija na iznos od 279.466,97 eura i I privremena situacija na iznos od 600.004,27 eura.

U novom dopisu Službe predsjednika Opštine Bar navodi se da su do 9. septembra 2011. godine izvođaču radova „Bemax“ DOO ovjerene dvije situacije: avansna situacija na iznos od 279.466,97 eura i I privremena situacija na iznos od 320.537,30 eura.

Na osnovu prethodno izloženog, postoji osnovana sumnja da je predsjednik Opštine Bar Žarko Pavićević, kao odgovorno lice u postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka, zloupotrijebio službeni položaj time što je uticao da se svi potencijalni ponuđači dovedu u zabludu, jer je u Javnom pozivu isključena mogućnost dostavljanja ponuda koje budu predviđale avansno plaćanje i Direkcija za saobraćaj nije predstavljena kao sufinansijer konkretnog posla. Kasnije se upravo Direkcija za saobraćaj pojavila kao sufinansijer i omogućila avansno plaćanje za izvođača radova. Ovim su grubo prekršena načela konkurencije, transparentnosti postupka i ravnopravnosti ponuđača koje predviđa Zakon o javnim nabavkama.

Nadalje, zloupotreba službenog položaja ogleda se u favorizovanju firme „Bemax“ DOO iz Podgorice, kojoj je dodijeljen posao izgradnje nadvožnjaka za cijenu veću – nešto preko 124.000 eura – u odnosu na drugorangiranog ponuđača AD „Putevi“ Užice. Kasnije je u Ugovoru o izvođenju radova sa firmom „Bemax“ DOO ugovoren popust od 3,5 odsto na ukupnu ugovorenu cijenu, tako da nije jasno kako se on pojavljuje i kada je ugovoren.

Takođe, zloupotreba se ogleda i u činjenici da od izvođača radova nije traženo plaćanje ugovornih penala zbog kašnjenja posla, iako je nadvožnjak završen tri mjeseca poslije ugovorenog roka. U odnosu na članove Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda – Dragana Simovića, kao predsjednika i Aleksandra Brajovića, Đura Karanikića, Tatjane Šišević i Nikole Popovića, kao članova – zluopotreba službenog položaja ogleda se u favorizovanju firme „Bemax“ DOO iz Podgorice, kojoj je dodijeljen posao izgradnje nadvožnjaka za cijenu veću – nešto preko 124.000 eura – u odnosu na drugorangiranog ponuđača AD „Putevi“ Užice. Zbog ovakvog sprovođenja postupka javne nabavke za izgradnju nadvožnjaka u Baru oštećen je
budžet Opštine Bar.

Komentari su isključeni.