MANS objavio sporne ugovore o komunalijama

2

Gzim Hajdinaga

Ugovor sa Naserom Keljmendijem je samo jedan od preko 70 ugovora koje je bivši gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga sklopio sa investitorima sa namjerom da se od njih akontativno naplate komunalije radi legalizacije postojećih objekata ili planiranja izgradnje novih.  Vrijednost 74 ugovora koji su dostavljeni MANS-u na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama iznosi blizu 2.5 miliona Eura.

OVDJE MOŽETE POGLEDATI SVE UGOVORE I TABELU INVESTITORA.

Naplati komunalija na ovaj način je pristupljeno nakon donošenja Zaključka Predsjednika Opštine od 01. novembra 2007. godine kojim se propisuje da se od investitora mogu avansno naplaćivati komunalije za nelegalno sagrađene objekte, a sve u cilju poboljšanja priliva sredstava u Budžet. Prava i obaveze građana, u ovom slučaju vezano za plaćanje komunalija, se nikako ne mogu propisivati pojedinačnim aktom, što je Hajdinaga učinio kada je donio ovaj zaključak.

Zaključak je omogućio Opštini Ulcinj da mimo zakona i važeće planske dokumentacije, od zainteresovanih budućih investitora, ali i od onih koji su već nelegalno sagradili svoje objekte, nezakonito ubira sredstva za komunalije. Sa jedne strane je time faktički otpočeo legalizaciju tih objekata, a sa druge je prejudicirao donošenje planova i njihovu sadržinu, obećavajući onima od kojih su naplaćene komunalije da će im objekti biti uklopljeni.

Posebno je zabrinjavanjuće što većina planskih dokumenata čija izrada je finansirana na ovaj način, ne postoji ni u formi nacrta, niti je poznato kada će Opština Ulcinj ispuniti na ovaj način preuzete obaveze. Sama forma ugovora je posebno problematična jer u najvećem broju slučajeva ne sadrži bilo kakve informacije o rokovima u kojima Opština mora da ispuni svoje obaveze, a često ni podatke o parcelama za koje se plaćaju komunalije.

Pored toga, iako je novac od investitora trebao ići na opremanje građevinskog zemljišta, u velikom broju ugovora se eksplicitno navodi da investitor „na sebe preuzima obavezu da priključke za električnu, vodovodnu, kanalizacionu i TT mrežu, kao i sve druge priključke izvede sam i (o svome trošku) svojim sredstvima, u skladu sa saglasnostima dobijenim od javnih preduzeća. Investiror se obavezuje da o svome trošku u cjelosti izvrši izmještanje eventualnmih podzemnih i nadzemnih instgalacija, izvođenje sanacionih i svih drugih potrebnih radova.

Imajući u vidu da planova nema, te da je investitore obavezala da sami izvrše komunalno opremanje zemljišta, sasvim je izvjesno da je novac prikupljen na ovaj način nenamjenski potrošen od strane ulcinjske samouprave.

Osim Nasera Keljmendija sa čijim slučajem je MANS već upoznao javnost, veće iznose na ovaj način Hajdinaga je naplatio i od Muja Redže, kontraverznog ulcinjskog biznismena i to u iznosu od 180.000 Eura, Džaudeta Cakulija u iznosu od 150.000 Eura, 83.000 Eura of vlasnika kompanije Franca, Himlija France, a najveće iznose su platile kompanije „Sea Terra Bay Properties“ – 300.000 i „Casa Valdanos“ – 323.000 Eura za urbanizaciju svojih parcela koje su prethodno kupile.

Svaki od ovih ugovora su sklopljeni na osnovu odluke Hajdinage koja je donijeta suprotno Zakonu o lokalnoj upravi i u tom smislu su pravno ništavi. MANS očekuje od državnog tužioca da ispita da li je i u kojoj mjeri bivši gradonačelnik Ulcinja zloupotrijebio službeni položaj i na što su potrošena sredstva prikupljena na ovaj način.

MANS istovremeno poziva i lokalnu upravu Ulcinja da bez odlaganja na uvid javnosti stavi sve informacije koje posjeduje o trošenju ovih sredstava

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

2 Comments

  1. Za ovaj casa valdanos znam Sam 100% tu gdje zivim tu je taj plac od ruskog investitira, visio je svaki Dan u maslinjaku a ko nebi za 300 hiljada. Cak mu je I trafostanicu donio I plus Put iskrcmio sto je isto protiv zakona
    Pozdrav uz punu podrsku!

  2. Od strane Ministarstva ekonomije – elektroenergetska inspekcija dobio sam dopis br. 0504-1611/1 od 20.06.2011 god. a na lični zahtjev (zbog oštećenja od strane izvođača elektroenergetskih, TK i vodovodnih priključaka) da za položeni kablovski vod 10 kV od TS 10-0,4 kV “Nova Mahala” – TS 10/0,4 kV Bažbuljuk nije pribavljena građevinska dozvola.
    “Pregledom je utvr]eno da je investitor za izgradnju navedenog objekta DOO “Casa Valdanos” Bar, i da za izgradnju navedenog objekta nije pribavljena građevinska dozvola od nadležnog organa uprave iz kog razloga je elektroenergetski inspektor donio rješenje o zabrani gradnje br. 0504’1611-1 od 13.06.2011. god”.
    Radovi su bili “obustavljeni” par dana “dok se ne slegne prašina” i nesmetano su nastavljeni i završeni radovi na polaganju navedenog 10 kV kabla i ugradnje MBTS 10/0,4 kV …

    S poštovanjem,